Uredba

Uredba

Odluka o izboru
Odluka o izboru
Odluka o izboru
Odluka o izboru
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o izboru najpovoljnijh ponuđača u postupku javne nabave po direktnom sporazumu - za lož ulje i uredski materijal
Odluka o načinu utvrđivanju naknada, načinu i rokovima plaćanja koncesijske naknade na vodama i vodnom dobru HNŽ-K (Narodne novine HNŽ/K 2/2014)
Uredba o postupku dodjele koncesija (Narodne novine HNŽ/K 2/2014)
036 / 445 – 900

Dokumenti Menu