Marinko Pranjić, dipl.ing.građ., ravnatelj Uprave

  • Uprava za vode
Marinko Pranjić, dipl.ing.građ., ravnatelj Uprave

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi Fax E-mail
Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar 036/445-937 036/445-937 pranjic.marinko@mpsv-hnz-k..ba
Opis poslova:

Uprava za vode nalazi se u sastavu ministarstva i obavlja upravne i druge stručne poslove iz svoje nadležnosti, a osobito:
pripremanje strategija i razvojnih politika upravljanja vodama, vodoprivrednim objektima i javnim vodnim dobrom (iz oblasti korištenja voda, zaštite voda i zaštite od štetnog djelovanja voda i praćenje stanja voda); predlaganje razvojnih dokumenata integralnog upravljanja vodama (planovi upravljanja riječnim bazenima, programi mjera, plan odbrane od poplava, plan zaštite voda od zagađivanja, planovi za incidentne situacije, suše i erozije i drugi dokumenti po važećoj zakonskoj regulativi) i praćenje provođenja ovih dokumenata; pripremanje stručnih podloga za izradu zakona, podzakonskih i drugih općih akata u oblasti voda; učestvovanje u izradi prijedloga proračuna Ministarstva iz nadležnosti Uprave; pripremanje i realizacija ugovora iz nadležnosti Uprave; koordiniranje praćenja stanja vodnih resursa i priprema informacija iz oblasti upravljanja vodama; provođenje postupaka za dodjelu koncesija u skladu sa nadležnostima Ministarstva; obavljanje i drugih poslova sukladno zakonu i drugim propisima.

036 / 445 – 900

Dokumenti

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Podizanje novih nasada
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja malina
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja presadnica
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Nabava novih motokultivatora i priključaka

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17