Nesib Mutapčija, dipl.ing. šum., direktor Uprave

  • Uprava za šumarstvo
Nesib Mutapčija, dipl.ing. šum., direktor Uprave

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi Fax E-mail
Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar 036/445-934 036/445-934 [email protected]
Opis poslova:

Uprava za šumarstvo nalazi se u sastavu Ministarstva i obavlja upravne, nadzorne, stručne, analitičke, operativne i druge poslove koje se odnose na izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru nadležnosti, a posebno:
pripremanje propisa iz oblasti šumarstva; praćenje podataka o stanju i razvoju šuma i upoznavanje javnosti s tim; donošenje županijskog razvojnog plana i usuglašavanje šumsko-gospodarske osnove s prostornim planom Županije i općina; pripremanje i izradu programa iz oblasti šumarstva koji se financiraju ili sufinanciraju iz namjenskog fonda Županije; iskorištavanje šuma i praćenje stanja drvnog fonda; poslove u svezi zamjene šumskog zemljišta; uzgoj i zaštitu šuma; praćenje realizacije Programa integralne zaštite šuma; pripremanje i davanje mišljenja za proglašenje zaštitnih šuma i šuma s posebnom namjenom; praćenje stanja i stupnja oštećenosti šuma putem podataka izvještajno-dojavne službe; pošumljavanje degradiranih i prorijeđenih šuma, goleti i krša; osiguravanje neposredne zaštite šuma putem čuvarske službe; proizvodnju i promet šumskog sjemena i sadnog materijala uz vođenje propisanih evidencija; rekonstrukciju i izgradnju šumskih prometnica i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šuma uz suglasnost nadležnog tijela za poslove vodoprivrede; lov i lovno gospodarstvo; proizvodnju i promet sporednih šumskih proizvoda ( ljekovitog bilja, gljiva, puževa, šumskih plodova i dr.); provođenje programa i iniciranje znanstveno-istraživačkog rada u šumarstvu; izdavanje stručno-popularnih publikacija o stanju šuma i njihovom značaju i ostale poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

036 / 445 – 900

Dokumenti

Plan javnih nabavki za 2019. godinu
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE – BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA SMILJA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE - BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA GROŽĐA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA -BILJ.PROIZ,– JABUKA, KRUŠKA, ŠLJIVA, TREŠNJA, VIŠNJA, BRESKVA, ... hr.
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE – BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA PRESADNICA POVRĆA I LJEKOVITOG BILJA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE – BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA POVRĆA U PLASTENICIMA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE - BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA MALINA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE - BILJNA PROIZVODNJA - PODIZANJE NOVIH NASADA-VINOGRADA - hr

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 1/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 12/18
Javni oglas za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove NO JPŠPD Šume Hercegovačko-neretvanske d.o.o. Mostar
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 13/18
Obvještenje o pokretanju potupka javne nabave, Konkurentski postupak 12/18