Nesib Mutapčija, dipl.ing. šum., direktor Uprave

  • Uprava za šumarstvo
Nesib Mutapčija, dipl.ing. šum., direktor Uprave

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi Fax E-mail
Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar 036/445-934 036/445-934 mutapcija.nesib@mpsv-hnz-k.ba
Opis poslova:

Uprava za šumarstvo nalazi se u sastavu Ministarstva i obavlja upravne, nadzorne, stručne, analitičke, operativne i druge poslove koje se odnose na izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru nadležnosti, a posebno:
pripremanje propisa iz oblasti šumarstva; praćenje podataka o stanju i razvoju šuma i upoznavanje javnosti s tim; donošenje županijskog razvojnog plana i usuglašavanje šumsko-gospodarske osnove s prostornim planom Županije i općina; pripremanje i izradu programa iz oblasti šumarstva koji se financiraju ili sufinanciraju iz namjenskog fonda Županije; iskorištavanje šuma i praćenje stanja drvnog fonda; poslove u svezi zamjene šumskog zemljišta; uzgoj i zaštitu šuma; praćenje realizacije Programa integralne zaštite šuma; pripremanje i davanje mišljenja za proglašenje zaštitnih šuma i šuma s posebnom namjenom; praćenje stanja i stupnja oštećenosti šuma putem podataka izvještajno-dojavne službe; pošumljavanje degradiranih i prorijeđenih šuma, goleti i krša; osiguravanje neposredne zaštite šuma putem čuvarske službe; proizvodnju i promet šumskog sjemena i sadnog materijala uz vođenje propisanih evidencija; rekonstrukciju i izgradnju šumskih prometnica i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šuma uz suglasnost nadležnog tijela za poslove vodoprivrede; lov i lovno gospodarstvo; proizvodnju i promet sporednih šumskih proizvoda ( ljekovitog bilja, gljiva, puževa, šumskih plodova i dr.); provođenje programa i iniciranje znanstveno-istraživačkog rada u šumarstvu; izdavanje stručno-popularnih publikacija o stanju šuma i njihovom značaju i ostale poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

036 / 445 – 900

Dokumenti

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Podizanje novih nasada
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja malina
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja presadnica
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Nabava novih motokultivatora i priključaka

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17