ŽUPANIJSKE POTPORE - OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA VEZANO ZA PRIJAVU PROMJENA (AŽURIRANJE) PODATAKA U RPG/RK DO 31.3.2018. GODINE

ŽUPANIJSKE POTPORE - OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA VEZANO ZA PRIJAVU PROMJENA (AŽURIRANJE) PODATAKA U RPG/RK DO 31.3.2018. GODINE

Obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače na području Hercegovačko-neretvanske županije koji namjeravaju aplicirati za županijske novčane potpore u 2018. godini da su dužni izvršiti ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih proizvođača i Registru klijenata najkasnije do 31.03.2018. godine. Navedeno je propisano federalnim Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata („Službene novine FBiH“, broj: 42/08).

Sve, eventualno nastale promjene, poput: promjene broja bankovnog računa i banke, promjene nositelja poljoprivrednog gospodarstva, broja članova OPG-a, osnovnih podataka (adrese, kontakt telefona, organizacijskog oblika i dr.), raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, površine koja se planira koristiti i planirane kulture, brojnog stanje stoke, košnica i sl., trebaju biti prijavljene i upisane u RPG/RK najkasnije do 31.03.2018.

Također naglašavamo kako se podaci vezani za zemljište prijavljeni u RPG/RK i evidentirani na Listi korištenja (Detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima), kao i podaci vezani za stočni fond prijavljeni u RPG/RK i evidentirani na Listi stoke (Detaljni prikaz stočnog fonda) moraju slagati sa planiranom poljoprivrednom kulturom, odnosno planiranim brojčanim stanjem stočnog fonda na poljoprivrednom gospodarstvu na terenu.

Poljoprivredni proizvođači, već upisni u RPG/RK, koji nakon navedenog datuma izvrše neku od promjena, neće moći ostvariti županijsku potporu u 2018. godini.

 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno - prerađivačkoj proizvodnji za 2019.godinu
Prijava za izlazak na teren - biljna i animalna proizvodnja
Prijava za izlazak na teren - kapitalna-investicijska ulaganja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - biljna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - animalna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - kapitalna - investicijska ulaganja
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - hrvatski j.
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - bosanski j.

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 11-01-455-6/19
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NŽ za 2019. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Ministarstva PŠV HNŽ/K za 2019.god.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 3/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 5/19