Obavijest poljoprivrednim proizvođačima 19.04.2018.

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima 19.04.2018.

Preporuka vinogradarima

Vinova loza se, ovisno o položaju i sortimentu, na većini južnih lokaliteta, nalazi u fazi razvoja prva 3-4 lista, zbog čega je potrebno izvršiti preventivno tretiranje protiv uzročnika bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola). U tu svrhu preporuča se primjena jednog od fungicida: Dithane M-45, Star 80 WP, Mankozeb WP, Cadillac 80 WP, Pinozeb M-45, Polyram DF, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP ili Antracol WG 70.

U vinogradima gdje se tijekom ranijih vegetacija javljao problem sa grinjama šiškaricama, poželjno je, također,  preventivno koristiti i pripravke na osnovi sumpora (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kossan WG, Cosavet DF i sl.). Pored nabrojanih, mogu se koristiti bilo koja zaštitna sredstva iste namjene.

Preporuka za voćare

Fenofaza završetka cvatnje šljiva (opadanje latica) poklapa se s vremenom izlaska ličinki šljivine osice koje uzrokuju opadanje tek zametnutih plodića i time izravno umanjuju prinos. Stoga je u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a u vrijeme precvjetavanja šljiva potrebno tretirati nasade ove koštićave voćne vrste jednim od pripravaka: Mospilan 20 SG, Decis 2,5 EC, Direkt SC, Calinogor EC, Perfekthion EC ili Chromogor EC.

U nasadima bresaka i nektarina potrebno je izvršiti pregled nasada i po potrebi, ukoliko je uočena pojava lisnih ušiju, krajem cvatnje izvršiti tretiranje pripravkom Mospilan SP u svrhu suzbijanja.

Još jednom napominjemo kako se pored nabrojanih, mogu koristiti bilo koja zaštitna sredstva iste namjene

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno - prerađivačkoj proizvodnji za 2019.godinu
Prijava za izlazak na teren - biljna i animalna proizvodnja
Prijava za izlazak na teren - kapitalna-investicijska ulaganja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - biljna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - animalna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - kapitalna - investicijska ulaganja
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - hrvatski j.
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - bosanski j.

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 11-01-455-6/19
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NŽ za 2019. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Ministarstva PŠV HNŽ/K za 2019.god.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 3/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 5/19