OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, na osnovu člana 124. Zakona o vodama (Službene novine FBiH, broj:70/06) i člana 8. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja  i čuvanja  vodnih akata (Službene novine FBiH, broj:6/08),  dana  25.03.2013.god.  daje  sljedeće 

 

OBAVJEŠTENJE

o  podnesenom zahtjevu za izdavanje PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI

 

Služba za građevinske propise Odjela za urbanizam i građenje  Grada Mostara  podnijela  je dana 20.03.2013.god. Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  zahtjev za  izdavanje Prethodne vodne saglasnosti  za izradu projektne dokumentacije za Rekonstrukciju pristupnih prometnica, izgradnju novog cestovnog mosta i sanaciju kamenog mosta preko rijeke Radobolje“  na lokaciji Barakovac – naselje Cim-Ilići, u Mostaru.

 

Podaci o podnesenom zahtjevu:

Broj  zahtjeva:

UP/I-11-05-27-44/13

 

 

Podnosilac zahtjeva:

 

Služba za građevinske propise

Odjela za urbanizam i građenje  Grada Mostara 

 

Lokalitet:

 

 

k.č.1585, 2930 i dijelu k.č. 1508, 1581, 1583, 1582, 1584, 1489, 1578/1, 1586, 1413/1, 1411, 1358/1, 1358/2, 1345/1 i 1345/2  sve k.o. Ilići po novom premjeru, grad Mostar

 

 

Vrsta objekta/aktivnosti

 

 

Rekonstrukcija pristupnih prometnica, izgradnja novog cestovnog mosta i sanacija kamenog mosta preko rijeke Radobolje“  na lokaciji Barakovac – naselje Cim-Ilići, u Mostaru

 

 

OPIS  OBJEKTA / AKTIVNOSTI:

Naselja Cim i Ilići dijeli korito rijeke Radobolje. Na lokaciji Barakovac se nalazi lokalni put sa putnim  i kamenim pješačkim mostom  preko rijeke koji povezuje ova dva naselja.

Zbog povećane frekvencije saobraćaja neophodno je  izvršiti  rekonstrukciju pristupnih  saobraćajnica  u dužini od cca 200 m, izgradnju novog  dvosmjernog mosta, kao i sanaciju  pješačkog „kamenog“ mosta. Postojeći objekti ne zadovoljavaju  potrebe kao  svojim gabaritom i nosivošću tako i sa aspekta sigurnosti pješaka, osobiti djece koja  most koriste na putu do škole. Novim projektom  se planira izvršiti sljedeće:

1.  PUTNI MOST I PRISTUPNE CESTE

Izvršiti uklanjanje postojećeg mosta i dati konstruktivno rješenje novog mosta sa prilaznim cestama.

Elementi trase: režim saobraćaja – dvosmjerni;

                         kategorija saobraćajnice – lokalni put;

                         širina saobraćajnih traka – 2x3,00 + 2x0,50 = 7,00 m;

                         opterećenje – puno saobraćajno;

                         računska brzina – 50 km/h

                         kolovozna konstrukcija - fleksibilna

 

2. KAMENI  PJEŠAČKI MOST

Iznaći  najekonomičnije, sigurno i trajno  rješenje za sanaciju kamenog mosta  obzirom da isti spada u  jedne od najstarijih  u gradu Mostaru.  Pri tom upotrebu savremenih materijala  planirati samo unutar konstrukcije gdje  neće biti  vidljivi i primijeniti  tradicionalne  tehnike ugradnje materijala. U okviru projekta sanacije  obradit će se sljedeća poglavlja:

  • definisanje građu karakterističnih presjeka strukture mosta,
  •  statička i dinamička   analiza deformiranih svodova, odnosno konstrukcije mosta,
  • popravka i stabilizacija temeljne konstrukcije mosta,
  • popravka i stabilizacija stubova mosta
  • popravka i stabiliziranje nosivih svodova mosta i eventualna potpuna rekonstrukcija izrazito deformisanih svodova,
  • popravka i stabilizacija zidova mosta,
  •  hidroizolacija i odvodnja kako bi se spriječio prodor atmosferilija u tijelo mosta,
  • rješenje pješačke staze  i rekonstrukcija ograde mosta,
  • radovi na uređenju neposredne okoline posebno upornjaka mosta,
  • konzervatorski radovi

 

 

Sva zainteresovana lica, svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije po ovom pitanju, mogu u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove obavijesti  na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  dati usmeno na zapisnik  u  prostorijama  Ministarstva  ili dostaviti  u pisanom obliku  neposredno  ili  putem  pošte na sljedeću  adresu:

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ul. Hrvatske mladeži   bb

88000 Mostar

                                                                                                                                                

036 / 445 – 900

Dokumenti

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Podizanje novih nasada
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja malina
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja presadnica
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Nabava novih motokultivatora i priključaka

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17