Obavještenje

Obavještenje

Broj:11-05-27-1698-2/16

Datum: 29.08.2016.god.

 

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije  objavljuje sljedeće:

O B A V J E Š T E NJ E

Na osnovu  člana 14. stav 1., člana 18. stav (1), člana  21. stav (1) tačka c), člana 23. stav (1) tačka b)  i  člana 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),  Odluke o usvajanju  programa utroška sredstava za Ministarstvo  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije  “Namjenska sredstva vodnih naknda” za 2016 god.  planiranih  Budžetom HNK/Ž za 2016.god. donesene od strane Vlade HNK/Ž dana 21.04.2016.god. pod brojem:01-1-02-868/16 i člana 55. Zakona o organizaciji uprave HNK/Ž (“Službene novine HNK/Ž”, broj 09/09) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je dana 12.08.2016.god. pod brojem: 11-05-27-1698/16 donjeo Odluku o pokretanju postupka nabavke dodatnih usluga na projektu Izrada elaborata “Određivanje granice vodnog dobra u općini Neum uz obalno more“ putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja broj:6/16.

Ovo Ministarstvo je u prvoj polovini 2016.god. provelo postupak javne nabavke i sa preduzećem “Geometrika” d.o.o. Grude dana 28.06.2016.god. potpisalo ugovor  za izradu Elaborata “Određivanje granice vodnog dobra u općini Neum uz obalno more“

Svjesni  kompleksnosti predmetnog  zadatka ugovorom je planirano praćenje izrade Elaborata od strane stručnog tima. Zapisnikom sa sastanka koji je u smislu praćenja izrade Elaborata održan dana 04.08.2016.god. u Čapljini, a sve u skladu sa obavezama iz naprijed navedenih ugovora, evidentirani su problemi  koji nisu bili obuhvaćeni projektnim zadatkom, niti ih se u momentu izrade istog moglo predvidjeti.

U cilju izrade sveobuhvatnog i kvalitetnog Elaborata koji će naći svoju punu primjenu data je preporuka da se ugovori  nabavka dodatne usluge.

Obzirom da se radi o dodatnim uslugama  koji su neodvojivi dio usluge ugovorene sa naprijed navedenim izrađivačem, te da bi iznova  pokrenuti postupak  koštao znatno više,  Ugovorni organ je odlučio da je pregovarački postupak bez objave obavještenja  najadekvatniji postupak za nabavku ove dodatne usluge.

Tenderska dokumentacija za ovu pregovaračku proceduru dostupna je na adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Hrvatske  mladeži  bb 88000 Mostar

Kontakt telefon za informacije je 036 445 900 – gosp. Marinko Pranjić,dipl.ing.građ..

Zainteresiranim ponuđačima, na pismeni zahtjev, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavit će Zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku i tendersku dokumentaciju.” Rok za dostavljanje pismenog zahtjeva je 31.08.2016.god. do 1400 sati.

 

Ministar 

Donko  Jović

 

Dostaviti:   

- Web stranica MPŠV HNK/Ž          

 - a/a 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Konkurentski postupak 15-17, tenderska dokumentacija
Konkurentski postupak 15/17, obavjest o nabavci
Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu .. za ostvarenje potpore u primarnoj polj.proizvodnji u HNŽ sa obrascima
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o načinu .. za ostvarenje podrški u primarnoj polj.proizvodnji u HNK sa obrascima
Odluka Vlade HNŽ/K sa izmjename i dopunama Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore
Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora (hr.)
Uputstvo o načinu i uslovima za ostvarenje podrški (bo.)
Tenderska dokumentacija, 14/17

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konk.postupak 14/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu, 5.9.2017.godine
Odluka o postupku pokretanja javne nabavke