OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE
Broj: 11-05-27-1692-21/16
Mostar, 03.10.2016. god.
 
OBAVJEŠTENJE
 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NK/Ž je dana 14.09.2016.god. pod brojem: 11-05-27-1692-13/16 donijelo Odluku o obustavi postupka javne nabavke Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj: 5/16 Usluge izrade elaborata "Određivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije - grad Mostar, vodotoci Buna i Bunica", a po prigovoru/žalbi uloženoj od strane ponuđača „Geodata" d.o.o. Jajce dana 02.09.2016.god. koji je istu izjavio na tendersku dokumentaciju.
U skladu sa članom 100. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ugovorni organ je uvidom u predmet i sadržaj žalbe utvrdio da je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica.
Ovaj organ je uvidom u žalbene navode utvrdio da je žalba neosnovana, te istu shodno članu 100. stav 5. Zakona o javnim nabavkama blagovremeno prosljedio nadležnom URŽ-i, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, zajedno sa kompletnom dokumentacijom u vezi s postupkom na koji je izjavljena žalba.
Dana 23.09.2016.god. Ured za razmatranje žalbi je donio Zaključak broj:JN2-03-07- 1-915-5/16 kojim je odbacio predmetnu žalbu.
S tim u vezi ovim putem vas obavještavamo da Odluka o obustavi postupka javne nabavke Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj: 5/16 Usluge izrade elaborata "Određivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije - grad Mostar, vodotoci Buna i Bunica" donesena od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NK/Ž dana 14.09.2016.god. pod brojem: 11-05-27-1692- 13/16 prestaje važiti te se postupak javne nabavke nastavlja.
Novi rok za prijem ponuda - vrijedi i za ponude koje se dostavljaju poštom - je 10.10.2016. godine do 1230sati, a javno otvaranje ponuda je 10.10.2016. godine u 1245sati u prostorijama Ministarstva.
Ponude se predaju na protokol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na adresi Hrvatske mladeži bb, 88000 Mostar.
 

Ministar 

Donko  Jović

 

Dostaviti:   

- Web stranica MPŠV HNK/Ž          

 - a/a 

 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Javni oglas za prodaju motornih vozila u vlasništvu MPŠV HNŽ/K
Konkurentski postupak 17/17, tenderska dokumentacija
Konkurentski postupak 17/17, obavijest o nabavci
Odluka o odobravanju isplate novčanih podrški, oprašivači -pčele, HNŽ
Odluka o odobravanju isplate novčanih podrški, oprašivači -pčele, HNK
Konkurentski postupak 11/17, tenderska dokumentacija
Konkurentski postupak 11/17, obavijest o nabavci
Konkurentski postupak 15/17, tenderska dokumentacija

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17