Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača na projektu: Izrada studijske dokumentacije PROBLEMATIKA VELIKIH VODA NA VODOTOCIMA II KATEGORIJE ANALIZA VELIKIH VODA RIJEKE BUNE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača na projektu: Izrada studijske dokumentacije PROBLEMATIKA VELIKIH VODA NA VODOTOCIMA II KATEGORIJE ANALIZA VELIKIH VODA RIJEKE BUNE

Broj:11-05-27-1761-7/15

Datum: 29.09.2015.god.

Na osnovu  člana 64. stav 1. tačka b),  člana 70. stava 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku od 28.09.2015.god., u postupku javne nabavke dodatnih usluga na projektu Studijska  dokumentacija „PROBLEMATIKA VELIKIH VODA NA VODOTOCIMA II KATEGORIJE – ANALIZA VELIKIH VODA RIJEKE BUNE“ Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je donio:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvaća se Preporuka Komisije za javne nabavke od  28.09.2015.god.  i ugovor za javnu nabavku dodatnih usluga na projektu Studijska  dokumentacija  „PROBLEMATIKA VELIKIH VODA NA VODOTOCIMA II KATEGORIJE –ANALIZA VELIKIH VODA RIJEKE BUNE“  dodjeljuje se ponuđaču: Građevinski  fakultet Sveučilišta u Mostaru, ponuda broj: 1  od 25.09.2015. godine, za ponuđenu cijenu od 9.800,00 KM kao najbolje ocijenjenom ponuđaču (ponuđač nije u sistemu obveznika PDV-a).

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavi dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču Građevinski  fakultet Sveučilišta u Mostaru, po proteku roka od 7 dana, računajući od dana  kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Uprava za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.mpsv-hnz-k.ba istovremeno s upućivanjem ponuđaču  koji je  sudjelovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 11-05-27-1761/15 od 28.08.2015.godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 10.000,00 KM.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 11-05-27-1761-1/15 od 31.08.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 28.09.2015.godine Izvještaj o radu komisije, Zapisnik o ocjeni konačnih ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 28.09.2015. godine  u postupku javne nabavke  dodatnih usluga na projektu Studijska  dokumentacija  „PROBLEMATIKA VELIKIH VODA NA VODOTOCIMA II KATEGORIJE –ANALIZA VELIKIH VODA RIJEKE BUNE“.

 U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih konačnih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

 - da je ukupan broj pristiglih ponuda - jedna;

 - da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda;

 - da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

 - da je ponuda ponuđača Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru  prihvatljiva;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

 U postupku ocjene provedenog postupka Ministar nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvaćanje preporuke Komisije za javne nabavke.

 Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen .

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 9.800,00 KM i kao jedini u postupku rangiran je na prvo mjesto .

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine)  odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

M i n i s t a r

Donko  Jović

Dostaviti:

- Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

- web stranica MPŠV

-  a/a

036 / 445 – 900

Dokumenti

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Podizanje novih nasada
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja malina
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja presadnica
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Nabava novih motokultivatora i priključaka

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17