Odluka o odabiru ponuđača sa kojim se zaključuje direktni sporazum: Izrada projektnog zadatka za izradu Elaborata utvrđivanja granice vodnog dobra u općini Neum uz obalno more i pripadnosti zemljišnih čestica javnom vodnom dobru

Odluka o odabiru ponuđača sa kojim se zaključuje direktni sporazum: Izrada projektnog zadatka za izradu Elaborata utvrđivanja granice vodnog dobra u općini Neum uz obalno more i pripadnosti zemljišnih čestica javnom vodnom dobru

Broj: 11-05-27-2050-4/15

Mostar, 15.12.2015. godine

Na osnovu člana 64. stav 1., člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) i  Odluke o javnoj nabavci – direktnom sporazumu broj: 11-05-27-2050-1/15 od 01.12.2015.godine, Ministar poljoprivrede,  šumarstva  i  vodoprivrede   d o n o s i

 

O D L U K U

o odabiru ponuđača sa kojim se zaključuje direktni sporazum

I

U postupku direktnog sporazuma – nabavka  usluge: Izrada projektnog zadatka  za izradu Elaborata utvrđivanja granice vodnog dobra u općini Neum uz obalno more i pripadnosti zemljišnih čestica javnom vodnom dobru pokrenutom Odlukom o javnoj nabavci – direktni sporazum broj: 11-05-27-2050-1/15 od 01.12.2015.godine, odabran je ponuđač Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru  Matice Hrvatske bb 88000 Mostar.

II

Ponuđač iz tačke I ove Odluke izabran je nakon ispitivanja tržišta i ponuđene ponude za predmetnu nabavku od 14.12.2015. godine koja nije viša od odgovarajuće tržišne cijene i iznosi 5.400,00  KM (sa uračunatim porezima).

III

Direktni sporazum će se se smatrati zaključenim nakon zaključenja ugovora o nabavci.

VII

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava za vode ovoga Ministarstva.

VIII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

M i n i s t a r

Donko  Jović

036 / 445 – 900

Dokumenti

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Podizanje novih nasada
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja malina
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja presadnica
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Nabava novih motokultivatora i priključaka

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17