Odluka o pokretanju postupka nabavke dodatnih usluga na projektu: Izrada studijske dokumentacije „PROBLEMATIKA VELIKIH VODA NA VODOTOCIMA II KATEGORIJE – ANALIZA VELIKIH VODA RIJEKE BUNE“

Odluka o pokretanju postupka nabavke dodatnih usluga na projektu: Izrada studijske dokumentacije „PROBLEMATIKA VELIKIH VODA NA VODOTOCIMA II KATEGORIJE – ANALIZA VELIKIH VODA RIJEKE BUNE“

Rok za podnošenje zahtjeva istekao je 18.9.2015. godine.

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije  objavljuje sljedeće:

O B A V J E Š T E NJ E

Na osnovu  člana 14. stav 1., člana 18. stav (1), člana  21. stav (1) tačka c), člana 23. stav (1) tačka b)  i  člana 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),  Odluke o usvajanju  programa utroška sredstava za Ministarstvo  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije  “Namjenska sredstva vodnih naknda” za 20105 god.  planiranih  Budžetom HNK/Ž za 2015.god. donesene od strane Vlade HNK/Ž dana 27.07.2015.god. pod brojem:01-1-02-949/15 i člana 25. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine HNK/Ž“, broj : 4/98, 1/02) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je dana 28.08.2015.god. pod brojem:11-05-27-1761/15 donjeo Odluku o pokretanju postupka nabavke dodatnih usluga na projektu Izrada studijske dokumentacije „PROBLEMATIKA VELIKIH VODA NA VODOTOCIMA II KATEGORIJE – ANALIZA VELIKIH VODA RIJEKE BUNE“ putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

 

Studijska dokumentacija „PROBLEMATIKA VELIKIH VODA NA VODOTOCIMA II KATEGORIJE – ANALIZA VELIKIH VODA RIJEKE BUNE“  je izrađena tokom 2014.god. U  međuvremenu  se ukazala potreba za nephodnošću obrade još jednog segmenta koji nije mogao biti pretpostavljen  u momentu sklapanja ugovora, a tehnički predstavlja  logičku  cjelinu  sa  potpisanim  ugovorom.

Obzirom da se radi o obradi  podataka koji su neodvojivi dio već izrađene dokumentacije i koja praktično čini podlogu za njihovu  izradu, te da bi iznova  pokrenuti postupak  koštao znatno više,  Ugovorni organ je odlučio da je pregovarački postupak bez objave obavještenja  najadekvatniji postupak za nabavku ove dodatne usluge.

Tenderska dokumentacija za ovu pregovaračku proceduru dostupna je na adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Hrvatske  mladeži  bb

88000 Mostar

Kontakt telefon za informacije je 036 445 900 – gosp. Marinko Pranjić,dipl.ing.građ..

Zainteresiranim ponuđačima, na pismeni zahtjev, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavit će Zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku i tendersku dokumentaciju.”

 M i n i s t a r

Donko  Jović

036 / 445 – 900

Dokumenti

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Podizanje novih nasada
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja malina
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja presadnica
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Nabava novih motokultivatora i priključaka

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17