OTVORENI POSTUPAK 12/17

OTVORENI POSTUPAK 12/17

Tenderska dokumentacija 

projektni zadatak 3x 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 

 

Naziv predmeta ugovora
 

Izrada elaborata:

“Određivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije – općina Konjic vodotok Baščica“, “Određivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije - općina Čitluk vodotok Lukoč“  i “Određivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije - grad Mostar    vodotoci  Jasenica, Radobolja  i Rotimski potok  (dio koji pripada prostoru grada Mostara)“

 

Kompletan sadržaj obavještenja možete preuzeti u dijelu : dokumenti

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti u dijelu : dokumenti

Ponedjeljak, 11.09.2017.god.

036 / 445 – 900

Dokumenti

Konkurentski postupak 15-17, tenderska dokumentacija
Konkurentski postupak 15/17, obavjest o nabavci
Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu .. za ostvarenje potpore u primarnoj polj.proizvodnji u HNŽ sa obrascima
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o načinu .. za ostvarenje podrški u primarnoj polj.proizvodnji u HNK sa obrascima
Odluka Vlade HNŽ/K sa izmjename i dopunama Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore
Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora (hr.)
Uputstvo o načinu i uslovima za ostvarenje podrški (bo.)
Tenderska dokumentacija, 14/17

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konk.postupak 14/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu, 5.9.2017.godine
Odluka o postupku pokretanja javne nabavke