PRISTUP INFORMACIJAMA

PRISTUP INFORMACIJAMA

PRISTUP INFORMACIJAMA

KONTAKT OSOBA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za pristup informacijama možete podnijeti službenici za informiranje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K.

Hrvatske mladeži bb 88000 Mostar

PROPISI VEZANI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji  Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 32/01 i 48/11)

-Naputka za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 57/01),

 

Najvažniji međunarodni dokumenti koji se odnose na pravo slobodnog pristupa informacijama su:

 • Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih Nacija (čl. 19)
 • Pakt o građanskim i političkim pravima Ujedinjenih nacija (čl. 19)
 • Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (čl. 10)
 • Preporuke Vijeća Evrope
 • Arhuška konvencija Ujedinjenih Nacija.

 

Bosna i Hercegovina, kao demokratska zemlja, koja teži članstvu u EU, prva je država u regiji koja je 2000. godine dobila Zakon o slobodi pristupa informacijama (ZoSPI), prvo na državnom nivou a potom 2001. godine i u oba entiteta: Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

BiH je ratificirala najveći dio međunarodnih konvencija koje se odnose na slobodan pristup informacijama.

Kao međunarodno pravni subjekt, BiH ima obavezu da ih inkorporira u svoje zakonodavstvo i primjenjuje.

Uživanje tog prava garantirano je i Ustavima u BiH, kao i zakonima o slobodi pristupu informacijama.

Ali, i pored svih garancija u međunarodnim i domaćim propisima, najvažnije za ostvarivanje prava na slobodu pristupa informacijama je spremnost građana, medija, nevladinih organizacija i gospodarskog sektora da traži pristup informacijama. Oni bi to trebali raditi svaki put kada smatraju da je to potrebno. To trebaju činiti stručno i ne pribojavati se toga, jer je omogućavanje pristupu informacijama zakonska obaveza institucija, koja nije ništa manje važna od bilo koje druge njihove obaveze.

  KONTAKTIRAJTE NAS

  aa

  Scroll to top