POLJOPRIVREDA

POLJOPRIVREDA

POLJOPRIVREDA

Odluka o usvajanju projekta Karta uporabne vrijednosti zemljišta na području HNŽ-K, 9.10.2012.god.

11. rujna 2019.

Odluka o obračunu katastarskog prihoda od zemljišta (Sl.l.RBiH, 3794)

11. rujna 2019.

Odluka o davanju sug. jedinicama lok. samouprave u kojima nije konstituirano Općin-Gradsko vij. za dodjelom koncesije (N.n.HNŽ-K 0717)

11. rujna 2019.

Odluka o davanju saglasnosti Općinskom vijeću Stolac za preuzimanje uloge koncesora za polj.zem.u drž.vl. (N.n.HNŽ-K 0516)

11. rujna 2019.

Odluka o davanju saglasnosti Općinskom vijeću Čitluk za pristupanje dodjeli koncesije na polj.zem.u drž.vl. (N.n.HNŽ-K 0316)

11. rujna 2019.

Odluka o davanju saglasnosti Općinskom vijeću Čapljina za pristupanje dodjeli koncesije na polj.zem. u drž.vl. (N.n.HNŽ-K 1017)

11. rujna 2019.

Odluka o načinu utvrđivanja i rokovima plaćanja konces. naknade za korištenje polj.zem. (N.n.HNŽ-K 0214, 1116)

11. rujna 2019.

Uputstvo o postupku, radnjama i uslovima za vršenje kontrole plodnosti zemljišta (Sl.n.FBiH 7209)

11. rujna 2019.

Pravilnik o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtjev za dodjelu koncesija..samoinicijativne ponude iz vodop.i polj.zem. u drž.vlasništvu (Sl.n.FBiH 1013)

11. rujna 2019.

Naputak o obveznoj jedinstvenoj metodologiji za izradu projekata rekultivacije (Sl.n.FBiH 7309)

11. rujna 2019.
Scroll to top