PROPISI/AKTI

PROPISI/AKTI

PROPISI/AKTI

Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla (Sl.g.BiH 10312)

1. listopada 2019.

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za objekte koji proizvode hranu žvotinjskog podrijetla (Sl.n.FBiH 2213)

12. rujna 2019.

Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH (Sl.n.FBiH 4905)

11. rujna 2019.

Zakon o državnoj službi u FBiH(Sl.n.FBiH 2903, 2304, 3904, 5404, 6705, 0806, 0412)

11. rujna 2019.

Zakon o upravnim sporovima (Sl.n.FBiH 0905)

11. rujna 2019.

Pravilnik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca,koza i svinja te vođenju evidencije (Sl.n.FBiH 8707)

11. rujna 2019.

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registriranih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u FBiH (SL.n.FBiH 7012, 0814)

11. rujna 2019.

Zakon o zaštiti dobrobiti životinja (Sl.g.BiH 2809)

11. rujna 2019.

Zakon o hrani (Sl.g.BiH 5004)

11. rujna 2019.

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (Sl.g.BiH 10209)

11. rujna 2019.
Scroll to top