Javni pozivi

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za uređenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta

10. lipnja 2024. Pregleda

Javni poziv za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja – ribolovnim zonama za obavljanje sportsko-rekreacijskog ribolova na području Hercegovačko-neretvanske županije /kantona

Vlada HNŽ-K donijela je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja – ribolovnim zonama za obavljanje sportsko-rekreacijskog ribolova na području Hercegovačko-neretvanske županije-kantona broj: 01-1-02-1266/24 od 23.05.2024. godine. Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije-kantona raspisalo je Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja – ribolovnim zonama za obavljanje sportsko-rekreacijskog ribolova na području Hercegovačko-neretvanske županije-kantona broj: 03-20-494-6/24 od 23.05.2024. godine. Cjeloviti tekst Javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja – ribolovnim zonama za obavljanje sportsko-rekreacijskog ribolova na području Hercegovačko-neretvanske županije – kantona i Obrazac Prijave na Javni natječaj  može se preuzeti na službenoj stranici Ministarstva i Vlade HNŽ-K.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave Obavijesti o raspisanom Javnom natječaju u dvije tiskane dnevne novine. Dana 27.5.2024. godine Obavijest je objavljena u Večernjem listu i Dnevnom avazu.

 

Obavijest O Raspisanom Javnom Pozivu Objavljena 27.05.2024. U Dnevnim Novinama

Javni Natječaj Za Dodjelu Ribolovnog Prava Hrv. Jezik.

Javni Konkurs Za Dodjelu Ribolovnog Prava Bos. Jezik.

Obrazac prijave na Javni natječaj -Hrvatski jezik

Obrazac prijave na Javni konkurs – Bosanski jezik

Odluka O Raspisivanju Javnog Natječaja Za Dodjelu Ribolovnog Prava Hrv. Jezik

 

Odluka O Raspisivanju Javnog Natječaja Za Dodjelu Ribolovnog Prava Bos. Jezik

27. svibnja 2024. Pregleda

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup zemljišta koje ima status javnog vodnog dobra na području općine Čitluk

7. svibnja 2024. Pregleda

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup zemljišta koje ima status javnog vodnog dobra na području općine Prozor-Rama

7. svibnja 2024. Pregleda

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup zemljišta koje ima status javnog vodnog dobra na području grada Mostara

7. svibnja 2024. Pregleda

OBAVIJEST O OTVORENIM POZIVIMA U OKVIRU INTERREG EUROPE PROGRAMA S POZIVOM NA PRIJAVU  

U okviru Interreg Europe programa za 2021.-2027. otvoren je 3. Redovni poziv za podnošenje projektnih prijava u razdoblju od 20. ožujka do 7. lipnja 2024. godine. Za ovaj poziv planirano je ugovaranje u iznosu od 130 milijuna Eura (što predstavlja gotovo 40% ukupnih programskih sredstava). Pozivom su otvoreni svi tematski prioriteti Programa koji prate prioritete kohezijske politike EU, odnosno pametniju, zeleniju, povezaniju i socijalnu Europu, kao i građanske i institucionalne politike.

Interreg Europe je međuregionalni, paneuropski program teritorijalne suradnje, u kojem od prošle godine, uz zemlje članice EU te Norvešku i Švicarsku, sudjeluju i zemlje kandidati za članstvo, među kojima je i Bosna i Hercegovina.

S ciljem što jače integracije zemalja kandidata u Program, uz treći poziv otvoren je i restriktivni poziv putem kojeg će se partneri iz zemalja kandidata uključiti u već odobrene projekte prvog i drugog poziva, što također predstavlja priliku za sudjelovanje korisnika iz BiH.

Ograničeni poziv za odobrene projekte otvoren je 20. ožujka i zatvorit će se 7. lipnja 2024. (u podne).

Restriktivni poziv se odnosi na slijedeća 4 projekta:

EMBRACER – svrha unaprjeđenje povezanosti s urbanim područjima i postizanja besprijekorne regionalne i lokalne intermodalne mobilnosti otporne na klimatske promjene.

SPOTLOG – svrha uključiti lokalne zajednice u stvaranje društveno odgovornih logističkih sustava, temeljenih gdje god je to moguće s nultom emisijom ugljika, kroz inteligentno korištenje svih dostupnih resursa i iskorištavanje prednosti digitalizacije usluga prijevoza robe i putnika.

UNICORNQUEST – cilj stvoriti poduzetničke ekosustave promicanjem, privlačenjem i zadržavanjem start-upa (novih tehnoloških tvrtki) s potencijalom da postanu jedinstveni (“to-be-unicorns”).

RENEWAT –cilj usavršiti lokalne i regionalne aktere na partnerskim teritorijima o obnavljanju snage vodenica, tako da je ova obnovljiva energija jasno identificirana i podržana u lokalnim i regionalnim politikama.

Glavna ciljna skupina korisnika u ovim projektima su institucije na svim razinama vlasti koje se bave izradom politika i strateških dokumenata, a sve informacije o pozivu, info sesijama i relevantni dokumenti mogu se naći na programskoj stranici.

30. travnja 2024. Pregleda

Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti jedan je od interesa Republike Hrvatske.

U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu.
Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni natječaj su pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini te fizičke osobe sa sjedištem i prebivalištem u Bosni i Hercegovini – registrirane u poljoprivredi u skladu s nacionalnim propisima.
Pravne osobe mogu prijaviti programe i projekte za skupinu prioritetnih područja:

 • infrastrukturni programi/projekti i drugi programi/projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi ostanak, opstanak i povratak Hrvata u Bosni i Hercegovini,
 • izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama,
 • potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje,
 • nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za odgojno-obrazovne ustanove i javne knjižnice, te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja,
 • izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih i studentskih domova do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku,
 • izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih i socijalnih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja,
 • potpora ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, maslinarstvu, vinogradarstvu, pčelarstvu, ribarstvu, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja rasplodnog podmlatka uzgojno valjanih domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, izgradnja, adaptacija i opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata i drugih ulaganja u području poljoprivrede.

Fizičke osobe mogu prijaviti programe i projekte za skupinu prioritetnih područja – poljoprivreda:

 • potpora ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, maslinarstvu, vinogradarstvu, pčelarstvu, ribarstvu i to za operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja rasplodnog podmlatka domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, izgradnja, adaptacija i opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata i drugih ulaganja u području poljoprivrede.

Prednost u dobivanju financijske potpore imat će programi i projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim i fizičkim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica, programi i projekti koji uključuju opstojnost i stabilnost ustanova te stvaranje i očuvanje radnih mjesta, kao i programi i projekti kod kojih je vidljiva jasna provedivost i održivost.

Prijava programa/projekata se obvezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava (poveznica: https://eprijave-hrvatiizvanrh.gov.hr/), potrebno je preuzeti prilog Izjava prijavitelja o točnosti podataka za pravne osobe, odnosno Izjava prijavitelja o točnosti podataka i provedbi programa/projekta za fizičke osobe, ispisati te ovjeriti potpisom (osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe/fizičke osobe) i pečatom (ovjeravaju pravne osobe, a fizičke osobe ukoliko je primjenjivo). Ovjereni dokument potrebno je učitati u sustav, a izvornik istoga pripremiti za slanje sukladno uputi niže.

Pravne osobe u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju ovjerenu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka, zajedno s potvrdama/uvjerenjima da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i/ili potvrdama/uvjerenjima o nekažnjavanju (izvornik ne stariji od 6 mjeseci). Fizičke osobe u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju ovjerenu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka i provedbi programa/projekta zajedno s potvrdom/uvjerenjem da se protiv prijavitelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i/ili potvrdu/uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik ne stariji od 6 mjeseci).
Prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti preporučeno poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom „za Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu“.
Svu ostalu traženu dokumentaciju potrebno je učitati u sustav, prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava.
Upute za popunjavanje e-prijavnog obrasca, obrazac izjave o partnerstvu kao i obrazac i ogledni primjerak Izjave prijavitelja o točnosti podataka za pravne osobe i obrazac i ogledni primjerak Izjave prijavitelja o točnosti podataka i provedbi programa/projekata za fizičke osobe dostupni su u privitku.

Ukoliko se niste već registrirali i aktivirali Korisnički račun za prijavu na neki od ranijih natječaja/poziva putem računalnog sustava, potrebno je provesti postupak registracije.
Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i traje zaključno do 15. svibnja 2024. godine.

Dodatne informacije vezane uz podnošenje prijave možete dobiti radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati na brojevima telefona: +385 (0)1/6444-678, +385 (0) 1/6444-677 ili na e-mail adresu: [email protected]

16. travnja 2024. Pregleda

JAVNI POZIV za dostavu projektnih prijedloga jedinica lokalne samouprave s područja Hercegovačko-neretvanske Županije-kantona za sufinanciranje projekata iz programa ,,Provedba Strategije ruralnog razvitka HNŽ-K”

20. listopada 2023. Pregleda

Objavljen novi javni poziv vrijedan 2 milijuna KM za primarnu poljoprivrednu proizvodnju

U okviru projekta EU4AGRI, koji financira Europska unija, 19. septembra objavljen je novi Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

U sklopu ovog javnog poziva na raspolaganju je 2 milijuna KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 20.000 KM do maksimalno 200.000 KM (bez PDV-a).

Za svaki projekt podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava kroz mjeru podrške je 70% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije za sve sektore.

Prihvatljivi podnositelji prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti obrti/samostalni poduzetnici zadruge i poeduzeća.

Tko se može prijaviti na ovaj Javni poziv?

Kroz ovaj javni poziv Europska unija će podržati poljoprivredna gazdinstva koja doprinose stabilizaciji/jačanju proizvodne konkurentnosti i povećanju nivoa produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje kroz modernizaciju i uvođenje novih tehnologija i inovacija, unapređenju kvaliteta proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, promoviranje dobrih poslovnih praksi i održivog razvoja putem poboljšanja upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoliša, zaštite radnika i sigurnosti hrane, te doprinose ublažavanju posljedica nastalih uslijed pandemije COVID-19.

Za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se odnose isključivo na poljoprivredne sektore kao što su: proizvodnja mlijeka, mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća, uključujući vinogradarstvo i masline, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala (sadnice voća, presadnice povrća i sjemenski krumpir), proizvodnja jaja, uzgoj ribe, uzgoj začinskog bilja, ljekobilja, i gljiva, kao i proizvodnja meda.

Prijave se mogu podnositi od 05.10.2023.godine. Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. studeni 2023. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

 

Prijava se podnosi ISKLJUČIVO putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba. Instrukcije za korištenje online platforme možete pronaći na istom linku.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba/FormAnswer/IndexForm/54  u periodu od 30.09.2023. do 10.11.2023. godine.

Pored toga, u narednom vremenskom periodu bit će organiziran niz informativnih sesija u gradovima širom BiH. Informacije o točnom terminu i mjestu održavanja istih, bit će objavljene putem naše web stranice, kao i putem facebook stranice projekta, EU4AGRI.

Više informacija o ovom Javnom pozivu možete saznati putem zvanične web stranice projekta www.eu4agri.ba ,

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

22. rujna 2023. Pregleda

Javni poziv za prijem novih članova u klaster proizvođača mediteranskog voća

23. kolovoza 2023. Pregleda

  KONTAKTIRAJTE NAS

  aa

  Scroll to top