UNUTARNJE JEDINICE

UNUTARNJE JEDINICE

UNUTARNJE JEDINICE

Ministar

Adresa: Ulica Hrvatske mladeži bb
Telefonski brojevi: 036/445-904, Fax: 036/445-901

Rođen 30. svibnja 1996. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Metkoviću.   Zvanje magistra agronomije stekao je 2020. godine na Prehrambeno-tehnološkom i agronomskom fakultetu u Mostaru.  Doktorant je poslijediplomskog studija Poljoprivreda i zaštita okoliša na Sveučilištu u Mostaru.  Prije  imenovanja na dužnost ministra,  radio je u Službi za poljoprivredu i zaštitu okoliša Gradske uprave Čapljina i bio vijećnik u Gradskom vijeću Grada Čapljine.  Predsjednik Mladeži Županijskog odbora HDZ BIH.   Aktivno govori engleski jezik.

Opis poslova:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Hercegovačko-neretvanske županije/kantona ( u daljnjem tekstu: Županija ) koji se odnose na:
Neposredno izvršavanje županijskih zakona i drugih županijskih propisa, kao i upravne i druge stručne poslove koji su zakonom i drugim propisom BiH i federacije povjereni na vršenje ovom ministarstvu; osigurava izvršavanje županijskih zakona i drugih županijskih propisa kad su određeni upravni poslovi preneseni na gradske i općinske organe uprave; upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa; prati stanje u oblastima svoje nadležnosti; daje prijedloge za rješavanje pojedinih pitanja i odgovoran je za stanje u oblastima; zaštitu i korištenje poljoprivrednog i šumskog zemljišta; zaštitu poljoprivrednog bilja i proizvoda od uzročnika bolesti, štetočina i korova; poslovi iz oblasti vinarstva, vinogradarstva i voćarstva, vođenje zakonom propisanih registara i upisnika; oblast proizvodnje i prometa sjemena i sadnog materijala; proizvodnju i unapređenje stočarstva i ribarstva; veterinarstvo; zaštitu zdravlja životinja; organiziranje i provođenje veterinarskih djelatnosti; proizvodnju zdravstveno-ispravne stočne hrane; identifikaciju životinja, politiku zaštitu domaće proizvodnje; poticanje izvoza i stranih ulaganja; provedbu mjera poticajne politike; poljoprivredna savjetodavna služba; uzgojno selekcijski rad u stočarstvu; unaprjeđenje proizvodnje u šumarstvu, uzgoj, zaštitu, uređivanje i unaprjeđivanje šuma, stanje drvnog fonda, eksploataciju šuma; pošumljavanje degradiranih i izdanačkih šuma, goleti i krša; korištenje prirodnih bogatstava; izrada i praćenje istraživačkih projekata iz svih oblasti; sudjelovanje u utvrđivanju globalne strategije razvoja Županije; lovstvo i lovno gospodarstvo; upravljanje površinskim i podzemnim vodama; utvrđivanje politike i strategije upravljanja vodama; donošenje planova upravljanja vodama i programa mjera radi postizanja dobrog stanja voda, održivog korištenja voda, osiguranja pravičnog pristupa vodama, poticanja društvenog i gospodarskog razvoja, zaštite ekosistema vezanih za vodu, smanjenje rizika od poplava i drugih negativnih utjecaja voda, osiguranja učešća javnosti u donošenju odluka koje se odnose na vode;daje stručna mišljenja, objašnjenja i naputke; inspekcijski nadzor iz svog djelokruga i drugi poslovi u skladu sa zakonom.
Organizacijska struktura Ministarstva
1. Ministar
2. Tajnik Ministarstva
3. Pomoćnik ministra za poljoprivredu
4. Pomoćnik ministra za veterinarstvo
5. Ravnatelj Uprave za šumarstvo
6. Ravnatelj Uprave za vode
7. Ravnatelj Zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja
8. Ravnatelj Zavoda za zemljište
9. Glavni županijski inspektor

Kabinet ministarstva

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-905, Fax: 036/445-906

U Kabinetu Ministarstva kao temeljnoj ustrojbenoj jedinici obavljaju se upravno-nadzorni, normativni, kadrovski, financijsko-računovodstveni, stručni i administrativni poslove za potrebe Ministarstva a posebice:
-poslovi usklađivanja rada uprava i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i temeljnih ustrojstvenih jedinica; upute za rad u svezi s ostvarivanjem Plana rada; poduzimaju mjere za osiguranje učinkovitosti u radu; koordinira i sudjeluje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata; vođenje personalne evidencije uposlenika; izrada rješenja koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika; poslovi javnih nabava i ograničenih prikupljanja ponuda; izrade godišnjeg plana nabava i evidencije godišnjih nabava; nadzire rad državnih službenika i namještenika; skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad kao i opremanju prostora Ministarstva; o voznom parku i korištenju vozila; organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva; mjesečna izvješća o utrošenim sredstvima po svim pozicijama Proračuna i mjestu nastajanja; izrađuje kvartalne i unutar kvartalne mjesečne financijske planove sukladno odobrenim sredstvima za fiskalnu godinu; prati izvršenje financijskog plana Proračuna; prati namjensko trošenje proračunskih sredstava odobrenih Ministarstvu; kontrolira usklađenost nabavke roba i usluga sukladno zakonskim propisima; prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva; obavlja poslove oko izbora kandidata za prijam u radni odnos; raspored službenika i namještenika; prati statusna prava djelatnika i njihov rad; protokolarni i drugi poslovi za ministra i u svezi s realizacijom programa aktivnosti ministra; poslovi u svezi s odnosima sa sredstvima javnog priopćavanja i internog informiranja; poslove planiranja i razvitka informacijskog sustava u Ministarstvu; poslovi u svezi s osiguranjem pravodobne dostave materijala za Vladu i Skupštinu Županije; stručni i administrativni poslovi; pripremanje sjednica stručnog kolegija; tehničke poslove u svezi sa usklađivanjem rada unutarnjih organizacijskih jedinica Ministarstva; koordiniranje poslova u svezi prijedloga programa rada Ministarstva a na temelju nacrta planova rada ustrojbenih jedinica; koordiniranje poslova na ostvarivanju plana rada Ministarstva; izrađuje izvješća o ostvarivanju plana rada Ministarstva, te o drugim pitanjima u svezi s radom i ustrojem Ministarstva sukladno zakonu i drugim propisima.

 1. Ustav Hercegovačko – neretvanske županije – kantona, Amandmani na Ustav HNŽ-K (,,Narodne novine HNŽ-K”, broj 02/98, 03/98,04/00, 07/04)
 2. Zakon o državnoj službi u FBiH (,,Službene novine FBiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 08/06, 04/12)
 3. Uredba o preuzimanju Zakona o državnoj službi u FBiH (,,Narodne novine HNŽ-K”, broj 01/12, 01/14)
 4. Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH (,,Službene novine FBiH“, broj 49/05)
 5. Kolektivni ugovor za službenika tijela uprave i sudske vlasti žup (,,Narodne novine HNŽ-K“ broj 5/18)
 6. Zakon o Vladi HNŽ-K (,,Narodne novine HNŽ-K“, broj 03/07, 05/09)
 7. Poslovnik o radu Vlade HNŽ-K (,,Narodne novine HNŽ-K“, broj 08/04, 01/05)
 8. Zakon o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave (”Narodne novine HNŽ-K“, broj 04/98, 01/02, 04/07, 02/13)
 9. Zakon o organizaciji uprave u HNŽ-K (,,Narodne novine HNŽ-K”, broj 09/09)
 10. Uredba o načelima za utvrđivanje ustrojstva županijskih tijela (,,Narodne novine HNŽ-K”, broj 01/00)
 11. Etički kodeks za državne službenike u FBiH (,,Službene novine FBiH”, broj 27/14)
 12. Zakon o upravnom postupku (,,Službene novine FBiH”, broj 02/98, 48/99)
 13. Zakon o upravnim sporovima (,,Službene novine FBiH’,’ broj 09/05)
 14. Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH (,,Službene novine FBiH”, broj 32/01, 48/11)
 15. Naputka za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,Službene novine FBiH“, broj 57/01)
 16. Strategija razvitka Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2017.-2020. godine (,,Narodne novine HNŽ-K“, broj 06/17)
 17. Zakon o javnim nabavama BiH (,,Službene novine FBiH”, broj 39/14)
 18. Zakon o upravnim pristojbama sa tarifom upravnih pristojbi (,,Narodne novine HNŽ-K ”, broj 02/13)
 19. Uredba o uredskom poslovanju tijela uprave i službi za upravu u HNŽ-K (,,Narodne novine FBiH”, broj 01/00)
 20. Naputak o načinu obavljanja uredskog poslovanja u županijskim tijelima uprave i službama za upravu jedinica lokalne samouprave u HNŽ-K (,,Narodne novine FBiH“, broj 07/00).

Sektor za poljoprivredu

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-911, Fax: 036/445-911

Sektor poljoprivrede je temeljna ustrojbena jedinica Ministarstva koja obavlja upravne i druge stručne poslove, a koji se odnose na razvoj i unapređenje proizvodnje u ratarstvu, stočarstvu, ribarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, vinarstvu, proizvodnji i prometu sjemena i sadnog materijala, maslinarstvu, zaštiti poljoprivrednog bilja (uvjeti obavljanja djelatnosti i prometa), prehrambenoj industriji; sudjeluje u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga zakonskih i drugih propisa iz oblasti Sektora; izrada analitičkih informativnih i drugih materijala na osnovu prikupljenih podataka; uspostavljanje i vođenje registara, upisnika i evidencija iz nadležnosti Sektora; učestvovanje u izradi prijedloga proračuna Ministarstva iz nadležnosti Sektora; provodi poticajnu politiku; pripremanje plana i praćenje realizacije poljoprivredne proizvodnje, žetve i berbe; drugi poslovi iz nadležnosti Sektora sukladno zakonu i drugim propisima.

ZAKONI NA DRŽAVNOJ RAZINI

 1. Zakon o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 50/08)
 2. Zakon o organizaciji tržišta vina u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 63/23)
 3. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 03/05)
 4. Zakon o zaštiti novih biljnih sorti u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 14/10, 32/13)
 5. Zakon o duhanu BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 32/10)
 6. Zakon o zadrugama („Službeni glasnik BiH“, broj 18/03)

PODZAKONSKI AKTI NA DRŽAVNOJ RAZINI

 1. Odluka o harmoniziranim registrima poljoprivrednih gospodarstava i harmoniziranim registrima klijenata u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 85/07)
 2. Pravilnik o fitosanitarnom registru i o biljnim putovnicama (“Službeni glasnik BiH”, broj 05/13, 35/15)
 3. Pravilnik o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj Pravilnik o upisu sorti u Sortnu listu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 06/11)
 4. Pravilnik o uvjetima za proizvodnju duhana („Službeni glasnik BiH“, broj 51/12)
 5. Pravilnik o mjerilima procjene sirovog duhana u listu („Službeni glasnik BiH“, broj 51/12)
 6. Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti otkupa i obrade duhana („Službeni glasnik BiH“, broj 51/12)
 7. Naputak o načinu uspostave i vođenja sortne liste poljoprivrednog bilja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 59/10)

 

ZAKONI NA FEDERALNOJ RAZINI

 1. Zakon o poljoprivredi („Službene novine FBiH“, broj 88/07; 04/10; 27/12; 07/13; 82/21)
 2. Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine FBiH“, broj 42/10; 99/19)
 3. Zakon o vinu FBiH („Službene novine FBiH“, broj 55/12)
 4. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja („Službene novine FBiH“, broj 55/0131/14)
 5. Zakon o priznavanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja („Službene novine FBiH“, broj 31/00)
 6. Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Službene novine FBiH“, 64/04, 27/10)
 7. Zakon o stočarstvu („Službene novine FBiH“, broj 66/13)
 8. Zakon o udruženjima i fondacijama („Službene novine FBiH“, broj 45/02)

PODZAKONSKI AKTI NA FEDERALNOJ RAZINI

 1. Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva („Službene novine F BiH“, broj 30/23)
 2. Pravilnik o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine FBiH“, broj 32/17, 34/17;55/17;56/18; 24/20; 32/21- prečišćeni tekst; 46/22; 54/23; 74/23)
 3. Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („Službene novine FBiH“, broj 42/08, 24/20, 31/22)
 4. Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina („Službene novine FBiH“, broj 02/1386/1318/15, 102/15)
 5. Pravilnik o kakvoći vina („Službene novine FBiH“, broj 14/17)
 6. Pravilnik o postupcima i metodama organoleptičkog ocjenjivanja vina („Službene novine FBiH“, broj 88/13)
 7. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe u pogledu tehničke i kadrovske opremljenosti za obavljanje poslova iz oblasti vinogradarstva i vinarstva (“Službene novine FBiH”, broj 62/14)
 8. Pravilnik o načinu obilježavanja posuda u vinariji i načinu vođenja vinarijske evidencije („Službene novine FBiH“, broj 30/14)
 9. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja vinogradarskog i vinarskog registra („Službene novine FBiH“, broj 102/13, 102/15)
 10. Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od vina(„Službene novine FBiH“, broj 02/13, 86/13,18/15, 102/15)
 11. Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju rakija i voćnih vina („Službene novine F BiH“, broj 02/14; 23/15)
 12. Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za obavljanje proizvodnje osvježavajućih bezalkoholnih pića, voćnih sokova i sirupa i flaširanih voda („Službene novine FBiH“, broj 81/06, 60/12,45/20)
 13. Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za obavljanje proizvodnje u pogonima za preradu voća i povrća („Službene novine FBiH“, broj 102/15)
 14. Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za obavljanje djelatnosti skladištenja žitarica („Službene novine FBiH“, broj 02/13)
 15. Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za obavljanje prerade žita u mlinovima („Službene novine FBiH“, broj 81/06)
 16. Pravilnik o sadržaju, načinu i uvjetima upisa u registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala („Službene novine FBiH“, broj 05/03)
 17. Pravilnik o temeljnim zahtjevima o kakvoći, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja („Službene novine FBiH“, broj 49/0351/0358/0312/04)
 18. Pravilnik o temeljnim zahtjevima, o kakvoći poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakiranja, plombiranja, deklariranja i uvjetima čuvanja sadnog materijala poljoprivrednog bilja („Službene novine FBiH“, broj 51/03; 58/03)
 19. Pravilnik o stručnom pregledu nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala („Službene novine FBiH“, broj 25/04)
 20. Pravilnik o stručnom pregledu sjemenskog usjeva poljoprivrednog bilja („Službene novine FBiH“, broj 14/04)
 21. Pravilnik o temeljnim zahtjevima o kakvoći, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja („Službene novine FBiH“, broj 49/03; 12/04)
 22. Pravilnik o registru novostvorenih domaćih sorti i evidenciji stranih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja („Službene novine FBiH“, broj 38/01)
 23. Pravilnik o sadržini i podacima zahtjeva za priznavanje novostvorene domaće sorte, odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog i šumskog bilja i nazivu sorte („Službene novine FBiH“, broj 25/02)
 24. Pravilnik o postupku donošenja i sadržaja prijave za upis u registar proizvođača kvalitetne i elitne priplodne stoke i o vođenju registra proizvođača kvalitetne i elitne priplodne stoke („Službene novine FBIH“, broj 10/99)
 25. Pravilnik o jedinstvenoj metodi za ispitivanje muških priplodnih grla na potomstvo („Službene novine FBiH“, broj 26/99)
 26. Pravilnik o obliku, načinu vođenja registra i obrazac prijave za upis uzgajivača uzgojno vrijednih životinja(„Službene novine FBiH“, broj 21/14)
 27. Pravilnik o načinu vođenja matičnih knjiga, registara i prijava te uvjetima koje trebaju ispunjavati domaće životinje da bi bile upisane u matičnu knjigu i registar („Službene novine FBiH“, broj 21/14)
 28. Pravilnik o određivanju visine naknade štete nanesene ribljem fondu („Službene novine FBiH“, broj 63/05)
 29. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o izdanim dozvolama za gospodarski ribolov („Službene novine FBiH“, broj 63/0531/09)
 30. Pravilnik o programu i načinu polaganja ribičkog ispita, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu i upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu („Službene novine FBiH“, broj 63/0531/09)
 31. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja ribarskog katastra („Službene novine FBiH“, broj 63/05)
 32. Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov („Službene novine FBiH“, broj 63/0531/09)
 33. Pravilnik o organizaciji i radu ribočuvarske službe, obliku i sadržaju obrasca, legitimacije i značke ribočuvara („Službene novine FBiH“, broj 63/05)
 34. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o izdanim dozvolama za akvakulturu („Službene novine FBiH“, broj 64/05)
 35. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvola za športsko-rekreacijski ribolov („Službene novine FBiH“, broj 71/05)

ZAKONI NA ŽUPANIJSKOJ RAZINI

 1. Zakon o novčanim potporama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji („Narodne novine HNŽ“, broj 02/13)
 2. Zakon o slatkovodnom ribarstvu HNŽ („Narodne novine HNŽ“, broj 04/14)
 3. Zakon o morskom ribarstvu HNŽ („Narodne novine HNŽ“, broj 07/14)
 4. Zakon o izvršenju Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije-kantona za 2023. godinu („Narodne novine HNŽ“, broj 01/23)

 PODZAKONSKI AKTI NA ŽUPANIJSKOJ RAZINI

 1. Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji s kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Proračunom HNŽ-K za 2023. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede („Narodne novine HNŽ“, broj 06/23),
 2. Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2023. godinu („Narodne novine HNŽ“, broj 05/23)
 3. Odluka o proglašenju poljoprivrednih sajmova,manifestacija i izložbi od značaja za Hercegovačko-neretvansku županiju-kanton u 2023. god. („Narodne novine HNŽ“, broj 07/23)
 4. Odluka o proglašenju međunarodnog sajma gospodarstva od značaja za Hercegovačko-neretvansku županiju-kanton u 2023. god. („Narodne novine HNŽ“, broj 07/23)
 5. Naredba o određivanju lovostaja za pojedine vrste ribe („Narodne novine HNŽ“ broj 03/06)
 6. Pravilnik o programu i načinu polaganja ribočuvarskog ispita („Narodne novine HNŽ“ broj 11/15)
 7. Pravilnik o ribolovnom području i granicama ribolovnih voda na području Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj 03/09)

 

Sektor za veterinarstvo

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-918 036/445-919, Fax: 036/445-921

Sektor veterinarstva je temeljna ustrojbena jedinica Ministarstva koja obavlja upravne i druge stručne poslove iz djelokruga i to:

Osigurava izvršenje zakona, drugih propisa i općih akata; stručno surađuje u pripremanju propisa i drugih općih akata; provodi upravni nadzor; prati stanje organiziranosti u veterinarstvu i izvršavanju zadataka i poslova u zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti; daje prijedloge za rješavanje pitanja iz djelokruga veterinarstva i odgovoran je za stanje u toj oblasti; prikupljanje i obrada podataka o epizotiološkom stanju u Županiji/Kantonu: zdravstvenoj ispravnosti namirnica životinjskog podrijetla i životinjske hrane; obavljanje drugih poslova u oblasti zdravstvene zaštite životinja, veterinarske djelatnosti i drugih poslova; izrada stručnih analiza i izvještaja, sudjelovanje u međunarodnoj stručnoj suradnji; vođenje baze podataka o pojavi bolesti; praćenje međunarodnih propisa iz oblasti veterinarstva, obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.

 1. ZAKON o veterinarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine F BiH” broj: 46/00)
 2. ZAKON o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 34/02)
 3. ZAKON o zaštiti dobrobiti životinja (“Službeni glasnik BiH”, broj: 25/09)
 4. ZAKON o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj: 50/04)
 5. ZAKON o općoj sigurnosti proizvoda (“Službeni glasnik BiH”, broj: (102/09)
 6. ZAKON o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik BiH”, broj: 50/08)
 7. PRAVILNIK o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca, koza i svinja te vođenju evidencija (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 87/07)
 8. PRAVILNIK o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registriranih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 70/12 i 8/14)
 9. PRAVILNIK o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za objekte koji proizvode hranu životinjskog podrijetla (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 22/13)
 10. Pravilnik o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 98/12 )
 11. PRAVILNIK o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 47/03, 5/10)
 12. Pravilnik o uvjetima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/16)
 13. Pravilnik o označavanju i kontroli kretanja životinja u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 13/10, 79/10 i 25/11, 103/11, 41/12)
 14. Pravilnik o mjerama kontrole bruceloze malih preživara (“Službeni glasnik BiH”, broj: 43/09 i 83/09)
 15. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija (“Službeni glasnik BiH”, broj: 37/09)
 16. Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koje se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprečavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih životinja (“Službeni glasnik BiH”, broj: 28/11)
 17. Odluka o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za uzgoj, proizvodnju i stavljanje u promet riba i proizvoda od riba, te rakova i proizvoda od rakova (“Službeni glasnik BiH”, broj: 5/04)
 18. Odluka o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i skladištenje proizvoda životinjskog podrijetla (“Službeni glasnik BiH”, broj: 27/05)
 19. Odluka o načinu obavljanja veterinarsko zdravstvenog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla (“Službeni glasnik BiH”, broj: 82/06 i 79/09)
 20. Naputak o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti životinja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 67/09)
 21. Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (“Službeni glasnik BiH”, broj: 57/10)
 22. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (“službeni glasnik bih”, broj: 20/10)
 23. PRAVILNIK
 24. Pravilnik o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati skloništa za životinje (“Službeni glasnik BiH”, broj: 27/10)
 25. Pravilnik o držanju opasnih životinja (“Službeni glasnik bih”, broj: 27/10)
 26. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 46/10)
 27. Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju (“Službeni glasnik BiH”, broj: 46/10)
 28. Pravilnik o zaštiti pasa koji se drže kao kućni ljubimci (“Službeni glasnik BiH”, broj:18/12)
 29. Pravilnik o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj: 37/09)
 30. Pravilnik o standardima za stavljanje jaja na tržište (“Službeni glasnik BiH”, broj: 25/10)
 31. Pravilnik o proizvodima od mlijeka i starter kulturama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 32. Pravilnik o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 33. Pravilnik o zgusnutom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 34. Pravilnik o sirovom mlijeku (“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 35. Pravilnik o provedbi plana praćenja-monitoringa hrane (“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 36. Pravilnik o mazivim mastima (“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 37. Pravilnik o jestivim kazeinima i kazeinatima(“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 38. Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje (“Službeni glasnik BiH”, broj: 28/11)
 39. Pravilnik o proizvodima od jaja (“Službeni glasnik BiH”, broj: 51/11)
 40. Pravilnik o brzo smrznutoj hrani za prehranu ljudi (“Službeni glasnik BiH”, broj: 51/11)
 41. Pravilnik o začinima, ekstraktima začina i mješavinama začina (“Službeni glasnik BiH”, broj: 51/11)
 42. Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda (“Službeni glasnik BiH” broj: 37/09, 65/10 i 25/11)
 43. Pravilnik o aktivnim i integralnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom (“Službeni glasnik BiH” broj: 25/11)
 44. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Službeni glasnik BiH” broj: 40/10 i 30/12)
 45. Pravilnik o kvaliteti voćnih vina (“Službeni glasnik BiH”, broj: 68/14)
 46. Pravilnik o metodama analiza toplinski obrađenog mlijeka za prehranu ljudi “Službeni glasnik BiH”, broj: 82/13)

Uprava za vode

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-937, Fax: 036/445-937
 • pripremanje zakona i drugih propisa iz oblasti upravljanja vodama;
 • pripremanje strategije i razvojnih politika upravljanja vodama;
 • koordiniranje praćenja stanja vodnih resursa i pripreme informacija iz oblasti upravljanja vodama;
 • provođenje razvojnih dokumenata integralnoga upravljanja vodama (planovi upravljanja riječnim bazenima, programi mjera, plan obrane od poplava, plan zaštite voda od zagađivanja, planovi za incidentne situacije, suše i erozije i drugi dokumenti po važećoj zakonskoj regulativi);
 • predlaganje mjera za unapređenje stanja voda u kantonu/županiji;
 • provođenje postupaka za dodjelu koncesija iz nadležnosti Uprave;
 • rješavanje po zahtjevima i po službenoj dužnosti u upravnom postupku za izdavanje vodoprivrednih, odnosno vodnih akata i rješenja o javnom dobru (vodoprivredni uvjeti, suglasnosti, dozvole i nalozi), vodoprivredni, odnosno vodni akti ;
 • pripremanje i realizacija ugovora iz nadležnosti Uprave;
 • izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Uprave.

ZAKONI

1. Zakon o vodama (“Službene novine Federacije BiH” broj 70/06)
2. Zakon o vodama Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj 06/13)

PRAVILNICI
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“ broj 102/18)
2. Prečišćena neslužbena verzija Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada i Prilozi od 1. do 11. („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) – neslužbena prečišćena verzija –
a. Prilozi od 1. do 11.
3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/17)
4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/17)
5. Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/15)
6. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati referentni odnosno ovlašteni laboratoriji za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/14)
7. Pravilnik o izmjenama pravilnika o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati specijalizirana i ovlaštena pravna osoba za provedbu mjera otklanjanja ili sprečavanja zagađenja voda u slučaju iznenadnog zagađenja ili opasnosti od iznenadnog zagađenja voda i načinu izdavanja ovlaštenja („Službene novine Federacije BiH“ broj 90/13)
8. Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka („Službene novine Federacije BiH“ broj 4/13)
9. Pravilnik o izmjeni pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“ broj 14/13)
10. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu dokumentacije na temelju koje se izdaju vodni akti („Službene novine Federacije BiH“ broj 38/12)
11. Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbjevanje stanovništva („Službene novine Federacije BiH“ broj Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“ broj 88/12)
12. Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati specijalizirana i ovlaštena pravna osoba za provođenje mjera otklanjanja ili sprječavanja zagađenja voda u slučaju iznenadnoga zagađenja

Uprava za šumarstvo

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-957, Fax: 036/445-934

Uprava za šumarstvo nalazi se u sastavu Ministarstva i obavlja upravne, nadzorne, stručne, analitičke, operativne i druge poslove koje se odnose na izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru nadležnosti, a posebno: -pripremanje propisa iz oblasti šumarstva; praćenje podataka o stanju i razvoju šuma i upoznavanje javnosti s tim; donošenje županijskog razvojnog plana i usuglašavanje šumsko-gospodarske osnove s prostornim planom Županije i općina; pripremanje i izradu programa iz oblasti šumarstva koji se financiraju ili sufinanciraju iz namjenskog fonda Županije; iskorištavanje šuma i praćenje stanja drvnog fonda; poslove u svezi zamjene šumskog zemljišta, uzgoj i zaštitu šuma; praćenje realizacije Programa integralne zaštite šuma; pripremanje i davanje mišljenja za proglašenje zaštitnih šuma i šuma sa posebnom namjenom, praćenje stanja i stupnja oštećenosti šuma putem podataka izvještajno-dojavne službe; pošumljavanje degradiranih i prorijeđenih šuma, goleti i krša; osiguravanje neposredne zaštite šuma putem čuvarske službe; proizvodnju i promet šumskog sjemena i sadnog materijala uz vođenje propisanih evidencija; rekonstrukciju i izgradnju šumskih prometnica i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šuma uz suglasnost nadležnog tijela za poslove vodoprivrede; lov i lovno gospodarstvo; proizvodnju i promet sporednih šumskih proizvoda ( ljekovitog bilja, gljiva, puževa, šumskih plodova i dr.); provođenje programa i iniciranje znanstveno-istraživačkog rada u šumarstvu; izdavanje stručno-popularnih publikacija o stanju šuma i njihovom značaju i ostale poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Uprava za šumarstvo operativne poslove vrši putem područnih  jedinica  – odjela za čuvanje i nadzor šumskih resursa van svog sjedišta u općinama županije / kantona, kako slijedi:

 1. Područna jedinica – Odjel 1 sa sjedištem u Mostaru za državne šume i privatne šume u granicama grada Mostara i  općine Čitluk
 2. Područna jedinica – Odjel 2 sa sjedištem u Konjicu za državne i privatne šume u granicama općine Konjic
 3. Područna jedinica – Odjel 3 sa sjedištem u Prozor-Rami za državne i privatne šume u granicama općina Prozor-Rama  i  Jablanica
 4. Područna jedinica – Odjel 4 sa sjedištem u Čapljini za državne i privatne šume u granicama općina Čapljina, Stolac, Neum i Ravno

UPRAVA ZA ŠUMARSTVO

 

 1. Zakon o lovstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 4/06, 8/10 i 81/14),
 2. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlje („Službene novine F BiH“, broj 71/05 i 8/10),
 3. Pravilnik o sadržaju, načinu i nositeljima izrade, odnosno odobravanja lovno gospodarske osnove, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem („Službene novine F BiH“, broj

63/06 i 88/17),

 1. Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovno-gospodarske osnove („Službene novine FBiH“, broj 63/06),
 2. Pravilnik o uvjetima gospodarenja lovištima („Službene novine FBiH“, broj 63/06),
 3. Pravilnik o vrsti uniforme, oznakama, uvjetima za nošenje oružja, vrsti oružja i veličini lovočuvarskih rejona („Službene novine F BiH“, broj 63/08),
 4. Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita  („Službene novine F BiH“, broj 5/08),
 5. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja katastra lovišta („Službene novine F BiH“, broj: 5/08),
 6. Pravilnik o načinu određivanja i obilježavanja granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj 5/08),
 7. Pravilnik o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i popis vrsta ptica i sisavaca koji se smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo /”Službene novine FBiH”, broj 5/08  i 88/17),
 8. Pravilnik o evidenciji izvršenih radova i provedenih mjera predviđenih lovno gospodarskom osnovom i godišnjim planom gospodarenja lovištem („Službene novine Federacije BiH“, broj 91/17),
 9. Cjenovnik odstrela i upotrebe divljači te drugih usluga u lovištu na bazi tržišne vrijednosti („Službene novine FBiH“, broj 74/12 i 88/17)
 10. Pravilnik o oštetnom cjeniku za naknadu štete na divljači (“Službene novine FBiH”, broj 9/14),
 11. Odluka o osnivanju lovišta u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu (“Narodne novine HNŽ”, broj 11/13),
 12. Pravilnik o uvjetima, kriterijima, postupku i načinu vrednovanja ponuda za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup („Narodne novine H-NŽ/K, broj 3/20),
 13. Pravilnik o mjerama za sprečavanje štete od divljači i na divljači („Narodne novine H-NŽ/K, broj 9/15),

Zavod za zemljište

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-929, Fax: 036/445-929
 1. osiguravanje izvršavanja zakona, propisa i drugih akata koji se odnose na poljoprivredno zemljište;
 2. prikupljanje i obrada podataka o stanju poljoprivrednog zemljišta:
 3. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa koji se odnose na poljoprivredno zemljište;
 4. pripremanje akata, analiza i informacija vezanih za poljoprivredno zemljište;
 5. praćenje stanja u okviru nadležnosti i iniciranje rješenja pitanja u okviru nadležnosti;
 6. davanje stručnih mišljenja, tumačenja i uputa iz djelokruga rada Zavoda;
 7. sudjelovanje u izradi prijedloga proračuna Ministarstva iz nadležnosti Zavoda;
 8. prikupljanje i korištenje potrebnih meteoroloških podataka za praćenje štetnih pojava (poplava, klizišta, odrona i dr.);
 9. provođenje aktivnosti oko komasacije i arondacije poljoprivrednog zemljišta;
 10. vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu,   kao i  poljoprivrednom zemljištu koje je promijenilo namjenu korištenja;
 11. rješavanje po zahtjevima za trajnu i privremenu promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta;
 12. provođenje pripremnih radnji u postupcima koji prethode zaključivanju ugovora o zakupu i/ili koncesiji za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države;
 13. davanje suglasnosti na dugoročni program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje se koristi po osnovu ugovora o zakupu i/ili koncesiji; davanje suglasnosti na programe gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
 14. države koje donose jedinice lokalne samouprave;
 15. davanje suglasnosti na projekte rekultivacije (uređenja ) poljoprivrednog zemljišta;
 16. davanje suglasnosti za privođenje pašnjaka drugoj kulturi;
 17. pružanje stručne pomoći iz djelokruga poslova Zavoda općinskim tijelima s područja HNŽ/K
 18. pripremanje izvješća za Vladu HNŽ/K i drugim nadležnim tijelima;
 19. izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Zavoda

Federalni zakoni:

 1. Zakon o poljoprivrednom zemljištu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 52/09)
 2. Zakon o koncesijama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 40/02 i 61/06)
 3. Zakon o eksproprijaciji FBiH („Službene novine FBiH“, broj 70/2007, 36/2010, 25/2012, 8/2015 – odluka US i 34/2016)
 4. Zakon o zadrugama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 28/97)
 5. Zakon o komasaciji FBiH („Službene novine Federacije BiH», broj 57/16)
 6. Zakon o arondaciji BiH („Službeni list SR BiH“, broj: 6/78)

Federalni pravilnici:

 1. Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca i načinu vođenja evidencija o poljoprivrednom  zemljištu („Službene novine FBIH“, broj 72/09)
 2. Pravilnik o utvrđivanju  dozvoljenih količina štetnih i opasnih  materija u zemljištu i metode njihovog  ispitivanja (“službene novine FBIH”, broj  96/22)
 3. Pravilnik o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednog zemljišta u kategorije  pogodnosti („Službene novine FBIH“, broj 43/11)
 4. Pravilnik o postupku i uvjetima zamjene poljoprivrednog zemljišta(„Službene novine FBIH“, broj 10/10)
 5. Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od  zamjene, zakupa  i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine FBIH“, broj 78/09)
 6. Pravilnik o obračunavanju  i plaćanju  naknade za melioracijsku  odvodnju i navodnjavanje („Službene novine FBIH“, broj 14/10)
 7. Pravilnik  o uvjetima koje moraju ispunjavati  naučno-stručne institucije i laboratoriji za vršenje poslova izrade projekata, te mjerenja i ispitivanja  zemljišta („Službene novine FBIH“, broj 39/10)

Federalna uputstva

 1. Uputstvo o postupku, radnjama i uvjetima za vršenje kontrole plodnosti tla („Službene novine FBIH“, broj 72/09)
 2. Uputstvo o obaveznoj jedinstvenoj metodologiji  za izradu projekata rekultivacije („Službene novine FBIH“, broj 73/09)
 3. Uputstvo o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednog zemljišta u bonitetne kategorije („Službene novine FBIH“, broj 78/09)

Županijski/kantonalni  zakoni:

 1. Zakon o poljoprivrednom zemljištu HNK (“Službene novine HNŽ“, broj 8/13 i 9/21)
 2. Zakon o koncesijama (“Službene novine HNK“, broj: 1/13, 7/16 i 6/18, 9/19 i 1/21 )
 3. Zakona o kantonalnim administrativnim taksama HNK s tarifom („(“Službene novine HNK“ broj 2/13, 12/16 i 3/20)

Uredbe:

 1. Uredba o postupku dodjele koncesija (“Službene novine HNK“, broj 2/14)

Pravilnici:

 1. Pravilnik o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtjev za dodjelu koncesija na osnovu samoinicijativne ponude iz područja  vodoprivrede i korištenja poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu u  HNŽ („Službene novine HNŽ“, broj 10/13)
 2. Pravilnik o uvjetima, načinu prikupljanja i raspodjele sredstava ostvarenih od korištenja poljoprivrednog zemljišta u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu u državnom vlasništvu („Službene novine HNŽ“, broj 9/22)

Odluke:

 1. Odluka o načinu utvrđivanja i rokovima  plaćanja koncesijske  naknade za korištenje  poljoprivrednog zemljišta  u državnom vlasništvu na području Hercegovačko-neretvanske  županije/kantona („Službene novine HNŽ“, broj 4/22)
 2. Odluka o davanju suglasnosti Općinskom vijeću Općine Čitluk za donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije na poljoprivrednom  zemljištu u državnom vlasništvu na području općine Čitluk(„Službene novine HNŽ“, broj 9/21)
 3. Odluka o davanju suglasnosti Općinskom vijeću Općine Stolac za donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije na poljoprivrednom  zemljištu u državnom vlasništvu na području općine Čitluk(„Službene novine HNŽ“, broj 8/20)
 4. Odluka o obračunu katastarskog prihoda od zemljišta („Službeni list RBIH“, broj 37/94)
 5. Odluka o usvajanju projekta „Karta upotrebne vrijednosti zemljišta na području HNŽ“ („Službene novine HNK“, broj 10/12)

 

Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-924, Fax: 036/445-924

Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja kao upravna organizacija u sastavu ministarstva obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru nadležnosti; stručna pomoć poljoprivrednicima i druge usluge potrebite za organiziranje uspješne poljoprivredne proizvodnje; specijalistički poslovi u uredu i na terenu; praćenje tehnologije proizvodnje; povoljni kreditni aranžmani; prikupljanje podataka o pojavi i rasprostranjenosti biljnih štetočina; određuje rokove i načine suzbijanja i sprečavanja bolesti i štetočina bilja; daje prijedloge za rješavanje pitanja zaštite bilja; prati pojavu ekonomski značajnih bolesti i štetnika posebice karantenskih bolesti i štetnika; izrađuje stručne analize i izvješća; sudjeluje u međunarodnoj stručnoj suradnji; daje stručna mišljenja, objašnjenja i naputke; stručna predavanja, savjetovanja; demonstracijski pokusi; pružanje pomoći pri obnovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava; poslove promicanja selekcije u stočarstvu, uvođenje i vođenje središnjeg popisa matičnih grla svih vrsta stoke, ispitivanje proizvodnih svojstava goveda, svinja, ovaca, koza, konja ( kontrola mliječnosti, rasplodna proizvodnja, testovi i ocjena vanjštine grla), obrada uzgojno-selekcijskih podataka i izračuni uzgojnih vrijednosti za sva matična grla stoke, zaštita i očuvanje rijetkih i ugroženih pasmina stoke u Županiji; vođenje i koordinacija provedbe uzgojnih programa stoke; ostale poslove određene zakonom i drugim propisima.

 1. Zakon o poljoprivredi („Službene novine FBiH“, broj 88/07)
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi („Službene novine FBiH“, broj 4/10)
 3. Zakon o dopunama Zakona o poljoprivredi („Službene novine FBiH“, broj 7/13)
 4. Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku („Službene novine FBiH“, broj 42/10)
 5. Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine FBiH“, broj 66/13)
 6. Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj djelatnosti HNŽ („Narodne novine HNŽ“, broj 9/13)
 7. Pravilnik o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine FBiH“, broj 60/14) – trenutno važeći pravilnik
 8. Zakon o stočarstvu FBiH („Službene novine FBiH“, broj 66/13)
 9. Zakon o zaštiti zdravlja bilja („Službeni glasnik  BiH“, broj 23/03)
 10. Pravilnik o obliku, načinu vođenja registra i obrazac prijave za upis uzgajivača uzgojno vrijednih životinja („Službene novine F BiH“, broj 21/14)
 11. Pravilnik o načinu vođenja matičnih knjiga, registra prijava, te uvjeta koje trebaju ispunjavati domaće životinje da bi bile upisane u matičnu knjigu i registar („Službene novine FBiH“, broj 21/14)
 12. Pravilnik o obliku isadržaju upisnika pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje privatne savjetodavne djelatnosti (“Narodne novine HNŽ/K”, broj 01/15)
 13. Pravilnik o obliku i sadržaju upisnika savjetodavaca (“Narodne novine HNŽ/K”, broj 01/15)
 1. Pravilnik o obliku i sadržaju upisnika pravnih osoba za obavljanje privatne savjetodavne djelatnosti (“Narodne novine HNŽ/K”, broj 01/15)

Inspektorat

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-951, Fax: 036/445-901

Inspektorat kao temeljna ustrojbena jedinica Ministarstva obavlja poslove i zadatke inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa i općih akata iz djelokruga rada Ministarstva; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim pregledima; provodi nadzor nad radom općinskih inspekcija sukladno zakonu; surađuje s njima i pruža im potrebnu stručnu pomoć; usmjerava i koordinira njihov rad u vršenju pojedinih poslova inspekcijskog nadzora; izrađuje obvezne stručne naputke za pravilnu primjenu propisa; surađuje s resornim sektorima Ministarstva, drugim tijelima uprave i drugim subjektima o pitanjima od značenja za djelotvorno provođenje zakona, drugih propisa i općih akata nad čijim se provođenjem obavlja inspekcijski nadzor; priprema i izrađuje planove rada i izvješća o radu te obavlja poslove koji se odnose na pripreme teza, nacrta i prijedloga zakonskih i drugih propisa iz djelokruga rada; obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.

Županijski inspektorat obavlja poslove iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i lovstva i vodoprivrede na temelju zakonskih i podzakonskih propisa koji su navedeni u unutarnjim jedinicama ovog Ministarstva.

  KONTAKTIRAJTE NAS

  aa

  Scroll to top