UNUTARNJE JEDINICE

UNUTARNJE JEDINICE

UNUTARNJE JEDINICE

Ministar

Adresa: Ulica Hrvatske mladeži bb
Telefonski brojevi: 036/445-904, Fax: 036/445-901

Rođen 1963. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Čapljini.

Zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede stekao na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu. Poslijediplomski studij upisao na Agronomskom fakultetu u Zagrebu – katedra za vinogradarstvo.

Obavljao je dužnost ravnatelja proizvodnje u poduzeću APROFLORAMI d.o.o. Mostar, ravnatelja NLB Tuzlanske banke -filijala Čapljina i savjetnika dopremijera – ministra financija u Vladi Federacije BiH, te neposredno prije imenovanja na dužnost ministra radio je u NLB Tuzlanskoj banci d.d. Tuzla u sektoru Corporate. Član HDZ BiH. Stalno nastanjen u Čapljini.

Oženjen, otac dvoje djece.

Opis poslova:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Hercegovačko-neretvanske županije/kantona ( u daljnjem tekstu: Županija ) koji se odnose na:
Neposredno izvršavanje županijskih zakona i drugih županijskih propisa, kao i upravne i druge stručne poslove koji su zakonom i drugim propisom BiH i federacije povjereni na vršenje ovom ministarstvu; osigurava izvršavanje županijskih zakona i drugih županijskih propisa kad su određeni upravni poslovi preneseni na gradske i općinske organe uprave; upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa; prati stanje u oblastima svoje nadležnosti; daje prijedloge za rješavanje pojedinih pitanja i odgovoran je za stanje u oblastima; zaštitu i korištenje poljoprivrednog i šumskog zemljišta; zaštitu poljoprivrednog bilja i proizvoda od uzročnika bolesti, štetočina i korova; poslovi iz oblasti vinarstva, vinogradarstva i voćarstva, vođenje zakonom propisanih registara i upisnika; oblast proizvodnje i prometa sjemena i sadnog materijala; proizvodnju i unapređenje stočarstva i ribarstva; veterinarstvo; zaštitu zdravlja životinja; organiziranje i provođenje veterinarskih djelatnosti; proizvodnju zdravstveno-ispravne stočne hrane; identifikaciju životinja, politiku zaštitu domaće proizvodnje; poticanje izvoza i stranih ulaganja; provedbu mjera poticajne politike; poljoprivredna savjetodavna služba; uzgojno selekcijski rad u stočarstvu; unaprjeđenje proizvodnje u šumarstvu, uzgoj, zaštitu, uređivanje i unaprjeđivanje šuma, stanje drvnog fonda, eksploataciju šuma; pošumljavanje degradiranih i izdanačkih šuma, goleti i krša; korištenje prirodnih bogatstava; izrada i praćenje istraživačkih projekata iz svih oblasti; sudjelovanje u utvrđivanju globalne strategije razvoja Županije; lovstvo i lovno gospodarstvo; upravljanje površinskim i podzemnim vodama; utvrđivanje politike i strategije upravljanja vodama; donošenje planova upravljanja vodama i programa mjera radi postizanja dobrog stanja voda, održivog korištenja voda, osiguranja pravičnog pristupa vodama, poticanja društvenog i gospodarskog razvoja, zaštite ekosistema vezanih za vodu, smanjenje rizika od poplava i drugih negativnih utjecaja voda, osiguranja učešća javnosti u donošenju odluka koje se odnose na vode;daje stručna mišljenja, objašnjenja i naputke; inspekcijski nadzor iz svog djelokruga i drugi poslovi u skladu sa zakonom.
Organizacijska struktura Ministarstva
1. Ministar
2. Tajnik Ministarstva
3. Pomoćnik ministra za poljoprivredu
4. Pomoćnik ministra za veterinarstvo
5. Ravnatelj Uprave za šumarstvo
6. Ravnatelj Uprave za vode
7. Ravnatelj Zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja
8. Ravnatelj Zavoda za zemljište
9. Glavni županijski inspektor

Kabinet ministarstva

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-905, Fax: 036/445-906

U Kabinetu Ministarstva kao temeljnoj ustrojbenoj jedinici obavljaju se upravno-nadzorni, normativni, kadrovski, financijsko-računovodstveni, stručni i administrativni poslove za potrebe Ministarstva a posebice:
-poslovi usklađivanja rada uprava i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i temeljnih ustrojstvenih jedinica; upute za rad u svezi s ostvarivanjem Plana rada; poduzimaju mjere za osiguranje učinkovitosti u radu; koordinira i sudjeluje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata; vođenje personalne evidencije uposlenika; izrada rješenja koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika; poslovi javnih nabava i ograničenih prikupljanja ponuda; izrade godišnjeg plana nabava i evidencije godišnjih nabava; nadzire rad državnih službenika i namještenika; skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad kao i opremanju prostora Ministarstva; o voznom parku i korištenju vozila; organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva; mjesečna izvješća o utrošenim sredstvima po svim pozicijama Proračuna i mjestu nastajanja; izrađuje kvartalne i unutar kvartalne mjesečne financijske planove sukladno odobrenim sredstvima za fiskalnu godinu; prati izvršenje financijskog plana Proračuna; prati namjensko trošenje proračunskih sredstava odobrenih Ministarstvu; kontrolira usklađenost nabavke roba i usluga sukladno zakonskim propisima; prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva; obavlja poslove oko izbora kandidata za prijam u radni odnos; raspored službenika i namještenika; prati statusna prava djelatnika i njihov rad; protokolarni i drugi poslovi za ministra i u svezi s realizacijom programa aktivnosti ministra; poslovi u svezi s odnosima sa sredstvima javnog priopćavanja i internog informiranja; poslove planiranja i razvitka informacijskog sustava u Ministarstvu; poslovi u svezi s osiguranjem pravodobne dostave materijala za Vladu i Skupštinu Županije; stručni i administrativni poslovi; pripremanje sjednica stručnog kolegija; tehničke poslove u svezi sa usklađivanjem rada unutarnjih organizacijskih jedinica Ministarstva; koordiniranje poslova u svezi prijedloga programa rada Ministarstva a na temelju nacrta planova rada ustrojbenih jedinica; koordiniranje poslova na ostvarivanju plana rada Ministarstva; izrađuje izvješća o ostvarivanju plana rada Ministarstva, te o drugim pitanjima u svezi s radom i ustrojem Ministarstva sukladno zakonu i drugim propisima.

Sektor za poljoprivredu

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-911, Fax: 036/445-911

Sektor poljoprivrede je temeljna ustrojbena jedinica Ministarstva koja obavlja upravne i druge stručne poslove, a koji se odnose na razvoj i unapređenje proizvodnje u ratarstvu, stočarstvu, ribarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, vinarstvu, proizvodnji i prometu sjemena i sadnog materijala, maslinarstvu, zaštiti poljoprivrednog bilja (uvjeti obavljanja djelatnosti i prometa), prehrambenoj industriji; sudjeluje u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga zakonskih i drugih propisa iz oblasti Sektora; izrada analitičkih informativnih i drugih materijala na osnovu prikupljenih podataka; uspostavljanje i vođenje registara, upisnika i evidencija iz nadležnosti Sektora; učestvovanje u izradi prijedloga proračuna Ministarstva iz nadležnosti Sektora; provodi poticajnu politiku; pripremanje plana i praćenje realizacije poljoprivredne proizvodnje, žetve i berbe; drugi poslovi iz nadležnosti Sektora sukladno zakonu i drugim propisima.

Sektor za veterinarstvo

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-918 036/445-919, Fax: 036/445-921

Sektor veterinarstva je temeljna ustrojbena jedinica Ministarstva koja obavlja upravne i druge stručne poslove iz djelokruga i to:

Osigurava izvršenje zakona, drugih propisa i općih akata; stručno surađuje u pripremanju propisa i drugih općih akata; provodi upravni nadzor; prati stanje organiziranosti u veterinarstvu i izvršavanju zadataka i poslova u zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti; daje prijedloge za rješavanje pitanja iz djelokruga veterinarstva i odgovoran je za stanje u toj oblasti; prikupljanje i obrada podataka o epizotiološkom stanju u Županiji/Kantonu: zdravstvenoj ispravnosti namirnica životinjskog podrijetla i životinjske hrane; obavljanje drugih poslova u oblasti zdravstvene zaštite životinja, veterinarske djelatnosti i drugih poslova; izrada stručnih analiza i izvještaja, sudjelovanje u međunarodnoj stručnoj suradnji; vođenje baze podataka o pojavi bolesti; praćenje međunarodnih propisa iz oblasti veterinarstva, obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.

Uprava za vode

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-937, Fax: 036/445-937
 • pripremanje zakona i drugih propisa iz oblasti upravljanja vodama;
 • pripremanje strategije i razvojnih politika upravljanja vodama;
 • koordiniranje praćenja stanja vodnih resursa i pripreme informacija iz oblasti upravljanja vodama;
 • provođenje razvojnih dokumenata integralnoga upravljanja vodama (planovi upravljanja riječnim bazenima, programi mjera, plan obrane od poplava, plan zaštite voda od zagađivanja, planovi za incidentne situacije, suše i erozije i drugi dokumenti po važećoj zakonskoj regulativi);
 • predlaganje mjera za unapređenje stanja voda u kantonu/županiji;
 • provođenje postupaka za dodjelu koncesija iz nadležnosti Uprave;
 • rješavanje po zahtjevima i po službenoj dužnosti u upravnom postupku za izdavanje vodoprivrednih, odnosno vodnih akata i rješenja o javnom dobru (vodoprivredni uvjeti, suglasnosti, dozvole i nalozi), vodoprivredni, odnosno vodni akti ;
 • pripremanje i realizacija ugovora iz nadležnosti Uprave;
 • izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Uprave.
 1. Zakon o vodama (“Službene novine Federacije BiH” broj 70/06)
 2. Zakon o vodama Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj:6/2013)
 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“ broj 102/18)
 2. Prečišćena neslužbena verzija Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada i Prilozi od 1. do 11. („Službene novine Federacije BiH“, br. 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) – neslužbena prečišćena verzija –

Prilozi od 1. do 11.

 1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“, br. 23/17)
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“, br. 15/17)
 3. Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“,  br. 31/15)
 4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati referentni odnosno ovlašteni laboratoriji za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/14)
 5. Pravilnik o izmjenama pravilnika o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati specijalizirana i ovlaštena pravna osoba za provedbu mjera otklanjanja ili sprečavanja zagađenja voda u slučaju iznenadnog zagađenja ili opasnosti od iznenadnog zagađenja voda i načinu izdavanja ovlaštenja („Službene novine Federacije BiH“ br. 90/13)
 6. Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka („Službene novine Federacije BiH“ br. 4/13)
 7. Pravilnik o izmjeni pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“ br. 14/13)
 8. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu dokumentacije na temelju koje se izdaju vodni akti („Službene novine Federacije BiH“ br. 38/12)
 9. Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbjevanje stanovništva („Službene novine Federacije BiH“ br. 88/12)
 10. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“ br. 88/12)

Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati specijalizirana i ovlaštena pravna osoba za provođenje mjera otklanjanja ili sprječavanja zagađenja voda u slučaju iznenadnoga zagađenja

 

Uprava za šumarstvo

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-934, Fax: 036/445-934

Uprava za šumarstvo nalazi se u sastavu Ministarstva i obavlja upravne, nadzorne, stručne, analitičke, operativne i druge poslove koje se odnose na izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru nadležnosti, a posebno: -pripremanje propisa iz oblasti šumarstva; praćenje podataka o stanju i razvoju šuma i upoznavanje javnosti s tim; donošenje županijskog razvojnog plana i usuglašavanje šumsko-gospodarske osnove s prostornim planom Županije i općina; pripremanje i izradu programa iz oblasti šumarstva koji se financiraju ili sufinanciraju iz namjenskog fonda Županije; iskorištavanje šuma i praćenje stanja drvnog fonda; poslove u svezi zamjene šumskog zemljišta, uzgoj i zaštitu šuma; praćenje realizacije Programa integralne zaštite šuma; pripremanje i davanje mišljenja za proglašenje zaštitnih šuma i šuma sa posebnom namjenom, praćenje stanja i stupnja oštećenosti šuma putem podataka izvještajno-dojavne službe; pošumljavanje degradiranih i prorijeđenih šuma, goleti i krša; osiguravanje neposredne zaštite šuma putem čuvarske službe; proizvodnju i promet šumskog sjemena i sadnog materijala uz vođenje propisanih evidencija; rekonstrukciju i izgradnju šumskih prometnica i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šuma uz suglasnost nadležnog tijela za poslove vodoprivrede; lov i lovno gospodarstvo; proizvodnju i promet sporednih šumskih proizvoda ( ljekovitog bilja, gljiva, puževa, šumskih plodova i dr.); provođenje programa i iniciranje znanstveno-istraživačkog rada u šumarstvu; izdavanje stručno-popularnih publikacija o stanju šuma i njihovom značaju i ostale poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Uprava za šumarstvo operativne poslove vrši putem područnih  jedinica  – odjela za čuvanje i nadzor šumskih resursa van svog sjedišta u općinama županije / kantona, kako slijedi:

 1. Područna jedinica – Odjel 1 sa sjedištem u Mostaru za državne šume i privatne šume u granicama grada Mostara i  općine Čitluk
 2. Područna jedinica – Odjel 2 sa sjedištem u Konjicu za državne i privatne šume u granicama općine Konjic
 3. Područna jedinica – Odjel 3 sa sjedištem u Prozor-Rami za državne i privatne šume u granicama općina Prozor-Rama  i  Jablanica
 4. Područna jedinica – Odjel 4 sa sjedištem u Čapljini za državne i privatne šume u granicama općina Čapljina, Stolac, Neum i Ravno

Zavod sa zemljište

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-929, Fax: 036/445-929
 1. osiguravanje izvršavanja zakona, propisa i drugih akata koji se odnose na poljoprivredno zemljište;
 2. prikupljanje i obrada podataka o stanju poljoprivrednog zemljišta:
 3. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa koji se odnose na poljoprivredno zemljište;
 4. pripremanje akata, analiza i informacija vezanih za poljoprivredno zemljište;
 5. praćenje stanja u okviru nadležnosti i iniciranje rješenja pitanja u okviru nadležnosti;
 6. davanje stručnih mišljenja, tumačenja i uputa iz djelokruga rada Zavoda;
 7. sudjelovanje u izradi prijedloga proračuna Ministarstva iz nadležnosti Zavoda;
 8. prikupljanje i korištenje potrebnih meteoroloških podataka za praćenje štetnih pojava
 9. (poplava, klizišta, odrona i dr.);
 10. provođenje aktivnosti oko komasacije i arondacije poljoprivrednog zemljišta;
 11. vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu,   kao i  poljoprivrednom zemljištu koje
 12. je promijenilo namjenu korištenja;
 13. rješavanje po zahtjevima za trajnu i privremenu promjenu namjene poljoprivrednog
 14. zemljišta;
 15. provođenje pripremnih radnji u postupcima koji prethode zaključivanju ugovora o
 16. zakupu i/ili koncesiji za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države;
 17. davanje suglasnosti na dugoročni program korištenja poljoprivrednog zemljišta u
 18. vlasništvu države koje se koristi po osnovu ugovora o zakupu i/ili koncesiji;
  davanje suglasnosti na programe gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
 19. države koje donose jedinice lokalne samouprave;
 20. davanje suglasnosti na projekte rekultivacije (uređenja ) poljoprivrednog zemljišta;
 21. davanje suglasnosti za privođenje pašnjaka drugoj kulturi;
 22. pružanje stručne pomoći iz djelokruga poslova Zavoda općinskim tijelima s područja

HNŽ/K;

 1. pripremanje izvješća za Vladu HNŽ/K i drugim nadležnim tijelima;
 2. izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Zavoda

Federalni zakoni:

 1. Zakon o poljoprivrednom zemljištu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 52/09)
 2. Zakon o poljoprivredi FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 88/07 4/10)
 3. Zakon o koncesijama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 40/02 i 61/06)
 4. Zakon o eksproprijaciji FBiH („Službene novine FBiH“, broj 70/2007, 36/2010, 25/2012, 8/2015 – odluka US i 34/2016)
 5. Zakon o zadrugama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 28/97)
 6. Zakon o komasaciji FBiH („Službene novine Federacije BiH», broj 57/16 )
 7. Zakon o arondaciji BiH („Službeni list SR BiH“, broj: 6/78)

Federalni pravilnici:

 1. Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca i načinu vođenja evidencija o poljoprivrednom  zemljištu („Službene novine FBIH“, broj 72/09)
 2. Pravilnik o  utvrđivanju dozvoljenih  količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metode njihovog  ispitivanja(„Službene novine FBIH“, broj 72/09)
 3. Pravilnik o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednog zemljišta u kategorije  pogodnosti („Službene novine FBIH“, broj 43/11)
 4. Pravilnik o postupku i uslovima zamjene poljoprivrednog zemljišta(„Službene novine FBIH“, broj 10/10)
 5. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od  zamjene, zakupa  i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine FBIH“, broj 78/09)
 6. Pravilnik o obračunavanju  i plaćanju  naknade za melioracijsku  odvodnju i navodnjavanje („Službene novine FBIH“, broj 14/10)
 7. Pravilnik  o uslovima koje moraju ispunjavati  naučno-stručne institucije i laboratoriji za vršenje poslova izrade projekata, te mjerenja i ispitivanja  zemljišta („Službene novine FBIH“, broj 39/10)

Federalna uputstva

 1. Uputstvo o postupku, radnjama i uslovima za vršenje kontrole plodnosti tla („Službene novine FBIH“, broj 72/09)
 2. Uputstvo o obaveznoj jedinstvenoj metodologiji  za izradu projekata rekultivacije („Službene novine FBIH“, broj 73/09)
 3. Uputstvo o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednog zemljišta u bonitetne kategorije („Službene novine FBIH“, broj 78/09)

Kantonalni/županijski  zakoni:

 1. Zakon o poljoprivrednom zemljištu HNK (“Službene novine HNK“, broj 8/13)
 2. Zakon o koncesijama (“Službene novine HNK“, broj: 1/13, 7/16 i 6/18)
 3. Zakona o kantonalnim administrativnim taksama HNK s tarifom („(“Službene novine HNK“ broj 2/13 i 12/16)

Uredbe:

 1. Uredba o postupku dodjele koncesija (“Službene novine HNK“, broj 2/14)

Pravilnici:

 1. Pravilnik o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtjev za dodjelu koncesija na osnovu samoinicijativne ponude iz oblasti  vodoprivrede i korištenja poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu u  HNK („Službene novine HNK“, broj 10/13)

Odluke:

 1. Odluka o načinu utvrđivanja i rokovima plaćanja koncesione  naknade za korištenje  poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu  na  području HNK („Službene novine HNK“, broj 2/14  i 11/16)
 2. Odluka o davanju saglasnosti jedinicama lokalne samouprave u kojima nije  konstituisano Općinsko/Gradsko vijeće za dodjelom koncesije (“Službene novine HNK“, broj 7/17);
 3. Odluka o usvajanju projekta „Karta upotrebne vrijednosti  poljoprivrednog zemljišta na području Hercegovačko-neretvanskog  kantona „(“Službene novine HNK“, broj 10/12);
 4. Odluka o davanju saglasnosti Općinskom vijeću Čapljina za  pristupanje dodjeli koncesije na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu  na području  općine Čapljina (“Službene novine HNK“, broj  10/17) 
 5. Odluka o davanju saglasnosti Općinskom vijeću Stolac za preuzimanje uloge koncesora za poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu na području  općine Stolac (“Službene novine HNK“, broj 5/16);
 6. Odluka o davanju saglasnosti Općinskom vijeću Čitluk za  pristupanje dodjeli koncesije na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu  na području  općine Čitluk (“Službene novine HNK“, broj 3/16)  
 7. Odluka o obračunu katastarskog prihoda od zemljišta („Službeni list RBiH“, broj:37/94)

Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-924, Fax: 036/445-924

Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja kao upravna organizacija u sastavu ministarstva obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru nadležnosti; stručna pomoć poljoprivrednicima i druge usluge potrebite za organiziranje uspješne poljoprivredne proizvodnje; specijalistički poslovi u uredu i na terenu; praćenje tehnologije proizvodnje; povoljni kreditni aranžmani; prikupljanje podataka o pojavi i rasprostranjenosti biljnih štetočina; određuje rokove i načine suzbijanja i sprečavanja bolesti i štetočina bilja; daje prijedloge za rješavanje pitanja zaštite bilja; prati pojavu ekonomski značajnih bolesti i štetnika posebice karantenskih bolesti i štetnika; izrađuje stručne analize i izvješća; sudjeluje u međunarodnoj stručnoj suradnji; daje stručna mišljenja, objašnjenja i naputke; stručna predavanja, savjetovanja; demonstracijski pokusi; pružanje pomoći pri obnovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava; poslove promicanja selekcije u stočarstvu, uvođenje i vođenje središnjeg popisa matičnih grla svih vrsta stoke, ispitivanje proizvodnih svojstava goveda, svinja, ovaca, koza, konja ( kontrola mliječnosti, rasplodna proizvodnja, testovi i ocjena vanjštine grla), obrada uzgojno-selekcijskih podataka i izračuni uzgojnih vrijednosti za sva matična grla stoke, zaštita i očuvanje rijetkih i ugroženih pasmina stoke u Županiji; vođenje i koordinacija provedbe uzgojnih programa stoke; ostale poslove određene zakonom i drugim propisima.

Inspektorat

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-951, Fax: 036/445-901

Inspektorat kao temeljna ustrojbena jedinica Ministarstva obavlja poslove i zadatke inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa i općih akata iz djelokruga rada Ministarstva; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim pregledima; provodi nadzor nad radom općinskih inspekcija sukladno zakonu; surađuje s njima i pruža im potrebnu stručnu pomoć; usmjerava i koordinira njihov rad u vršenju pojedinih poslova inspekcijskog nadzora; izrađuje obvezne stručne naputke za pravilnu primjenu propisa; surađuje s resornim sektorima Ministarstva, drugim tijelima uprave i drugim subjektima o pitanjima od značenja za djelotvorno provođenje zakona, drugih propisa i općih akata nad čijim se provođenjem obavlja inspekcijski nadzor; priprema i izrađuje planove rada i izvješća o radu te obavlja poslove koji se odnose na pripreme teza, nacrta i prijedloga zakonskih i drugih propisa iz djelokruga rada; obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.

Scroll to top